7. VE 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SAYI HİSSİ İLE MATEMATİK ÖZ YETERLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 4
Language : null
Konu : Matematik eğitimi
Number of pages: 1049-1060
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sayı hissi bireylerin sayı ve işlem bilgisini matematiksel durumlarda esnek biçimde kullanabilme becerisidir. Sayı hissine sahip olan birey sayısal durumları anlamlandırabilir, zihinden, işlem yaparken sayıları esnek biçimde kullanabilir, tahminde bulunabilir, sayı büyüklüklerini yargılayabilir, sonuçların akla uygunluğunu sorgulayabilir, sayı gösterimleri arasında geçiş yapabilir, sayı, sembol ve işlemleri ilişkilendirebilir. Daha önce yapılan çalışmalar bireylerdeki düşük sayı hissini, farklı öğretim metotlarının sayı hissinin gelişimine olan olumlu etkisini ortaya koyarken sayı hissinin davranışlar, düşünceler ve algılar ile olan ilişkisi yeteri kadar aydınlatılamamıştır. Bu eksiklikten yola çıkan çalışmanın amacı da ilköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin sayı hissini belirlemek ve bunun matematik öz yeterliği ile arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Çalışmaya 119 (52 kız, 67 erkek) 7. sınıf ve 109 (58 kız, 51 erkek) 8. sınıf öğrencisi katılmıştır. Çalışmanın amacı doğrultusunda öğrencilere literatürde yer alan 25 maddelik bir sayı hissi testi ve 14 maddelik matematik öz yeterlik ölçeği uygulanmıştır. Sayı hissi testinden ve ölçekten elde edilen puanlar nicel olarak analiz edilmiştir. Sonuç olarak çalışmaya katılan öğrencilerin sayı hissinin oldukça düşük olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra sınıflar düzeyi arttıkça sayı hissi performansı artsa da sınıf düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığı bulunmuştur. Ayrıca öğrencilerin sayı hissi ve matematik öz yeterlikleri arasında orta düzeyde bir ilişki ortaya çıkmıştır.

Keywords

Abstract

Number sense is the ability of using understanding of numbers and computations in mathematical situations flexibly. The person having number sense to make sense of numerical situations, uses numbers flexibly when mentally computing, estimating, judging number magnitude, and judging reasonableness of results; moves between number representations; and relates numbers, symbols, and operations. Many performed studies have stated that the low number sense’ of in

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics