MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARI GÖZÜYLE İDEAL ÖĞRETİM PROGRAMI

Author:

Number of pages: 1025-1042
Year-Number: 2013-6 Issue 2

Abstract

Bu araştırmanın evrenini eğitim fakültesi müzik öğretmenliği anabilim dalı lisans öğrencileri, örneklemini ise Gazi üniversitesi eğitim fakültesi müzik öğretmenliği bölümü lisans IV. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada kuramsal veriler alan araştırması/belgesel kaynak tarama yoluyla, nicel veriler ise uzman görüşüne dayalı oluşturulan anket ve görüşme ile elde edilmiştir. Araştırmada 2011-2012 öğretim yılında Gazi üniversitesi müzik öğretmenliği anabilim dalında uygulanan öğretim programı hakkında bilgi verilmiştir. Bu öğretim programı ile eğitim görmüş, programda yer alan bütün dersleri tamamlamış lisans IV. sınıf öğrencilerine eğitim aldıkları program ile onların gözüyle ideal öğretim programı hakkında çoktan seçmeli ve açık uçlu sorular sorulmuştur. Araştırmada anket ve görüşme yoluyla elde edilen bulgulara göre, müzik öğretmeni adaylarının % 83‘ünün öğretim programından memnun olmadıkları, müzik öğretmeni adaylarının tamamının programda farklı disiplinlerden derslerin olmasını istedikleri, müzik öğretmeni adaylarının programda yer almasını istedikleri derslerin 1.tercihlerine göre sırasıyla dans, ileri düzey İngilizce, etkili konuşma, drama, İtalyanca, resim ve müzikal olduğu, müzik öğretmeni adaylarının 1. tercihlerine göre %14’nın, MİOY, eşlik çalma, armoni , bireysel çalma ve piyano derslerinden faydalandıkları görüşünde oldukları, müzik öğretmeni adaylarının çalgı öğretimi, korrepetisyon ve oda müziği derslerine ihtiyaç duydukları, müzik öğretmeni adayları ders isimleri ya da çeşitliliğinden çok derslerin işleniş bakımından niteliği üzerinde durulması gerektiğini, öğrencilerin öğrendikleri bilgileri uygulama fırsatı bulmak istedikleri ve bölümün öncelikleri doğrultusunda yapılandırılmış bir program istedikleri sonuçlarına ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The universe of this research was made up of students from the faculty of education department of music teacher. The samples were constituted by the 4th year students of Gazi University, Gazi Faculty of Education, Department of Music Teaching. Theoretical data of this study is acquired from field researches and documentary literature surveys, quantitive data is collected from questionnaire and interviews formed with experts’ opinions. In the research, an information about 2011 - 2012 Music Curriculum that was being used in Gazi University, Department of Music Teaching was given. Multiple choiced and open ended questions about the given education programme and views on ideal music curriculum were asked to fourth year students studied with this programme and completed every lesson in the programme. According to the results, %83 of music teacher candidates are not happy with the music curriculum, all of them want lessons from different diciplines in the programme which are in order of preference; dancing, advanced english, effective speaking, drama, italian and art. İn order of preference %14 of music teacher candidates think musical hearing and writing, accompaniment, harmony, solo playing and piano lessons are helpful and need musical instrument teaching, accompaniment and chamber music lessons. According to the candidates instead of the lessons’ names or varieties, the quality of the methods should be considered important. candidates want chances to practice what they learnt and a programme consructed by the priorities of the department.

Keywords