KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUN ÇALIŞANLARIN KÖTÜ YONETİMİ İFŞA DÜZEYLERİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Number of pages: 455-468
Year-Number: 2013-6 Issue 2

Abstract

Bu çalışmanın amacı, kurumsal sosyal sorumluluk ve whistleblowing (Kötü Yönetimi İfşa Etme) arasındaki ilişkiyi açıklamaktır. Kurumsal sosyal sorumluluk ve whistleblowing literatürde genellikle iki ayrı çalışma konusu olarak ele alınmış olup, birlikte araştırılmamışlardır. En yalın anlatımı ile kurumsal sosyal sorumluluk, herhangi bir karar verirken örgütün tüm paydaşlarını göz önünde bulundurması, whistleblowing ise yönetimin olumsuz davranışlarını birilerine ifşa etmektir. Çalışma teori ve uygulama kısımlarından oluşmaktadır. Teorik kısımda kurumsal sosyal sorumluluk ve whistleblowing konuları literatürden özetlenmiştir. Uygulama kısmında ise hazırlanan anket formları öğretmenlere uygulanmıştır. Çalışma eğitim sektöründe etkinliğin artırılmasında okul yönetimlerinin duyarlı davranmaları gerektiğini işaret etmesi açısından önem taşımaktadır. Araştırma sonuçları, öğretmenlerin kendilerine uygulanan olumsuz kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları sonucunda kayıtsız kalmadıklarını ve bir şekilde şikâyet mekanizmalarını kullanmakta olduğunu göstermektedir. Araştırmada özellikle kurumsal sosyal sorumluluğun alt boyutu olan etik sorumluluk ile whistleblowingin alt boyutu olan içsel ve dışsal raporlama arasında bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç ise, Türk kültüründe yaygın olan “bana dokunmayan yılan bin yaşasın”cı davranışların gelecek nesilleri yetiştirecek olan öğretmenler tarafından benimsenmediğini ortaya koymaktadır. Öğretmenlerin bu tepkileri, Türk tarihine yakışan “boyun eğmeme” kültürünün yaşaması umudunu beslemesi açısından çok anlamlıdır. Diğer taraftan, etik sorumluluk ile içsel ve dışsal ifşa arasındaki ilişki, öğretmenlerin, kendine güvenlerine, işe bağlılıklarına, demokrasi ve katılım bilincinin gelişmesine, inisiyatif üstlenmeye hazır olmalarına, dolayısıyla yeni yönetim paradigmasının etik sorumlulukla ilgili alt yapısının bir ölçüde hazır olmasına ışık tutmaktadır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is explaining the relationship between the corporate social responsibility and whistleblowing. Corporate social responsibility and whistleblowing are different meaning in literature generally but aren’t researched together. In a simple, the explanation of the corporate social responsibility is taken into account the all members of organization when make a decision; whistleblowing is expose the negative properties of managements. This study is

Keywords