İLKOKULA 60. AYINDA BAŞLAYAN ÖĞRENCİLERİN YAZI BECERİ GELİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2013-6 Issue 2
Number of pages: 1075-1085
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, ilkokula 60. ayında başlayan öğrencilerin yazma öğretimine ilişkin hazır bulunuşluk düzeyleri ve yazı becerisi gelişimlerini incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada öğrencilerin, sırada oturma, el, kol, kas ve göz koordinasyonu, kalem tutma, defter kullanımı, boyama ve düzenli çizgi çizme becerilerine yönelik hazır bulunuşluk düzeyleri ve yazı becerisi gelişimleri araştırılmıştır. Bu çalışma nitel araştırma özelliğinde olup tarama modelindedir. Araştırma bulgularına gözlem tekniği ile ulaşılmış ve ulaşılan bulgular betimsel ve içerik analizi yapılarak değerlendirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, ilkokula 60. ayında başlayan, 56 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma grubu, Türkiye ortalaması ile benzerlikler taşıması amacıyla, sosyo ekonomik düzeyleri orta seviyede olan öğrencilerden seçilmiştir. Araştırma sürecinde, video kayıtları, fotoğraflar, öğrenci çalışma yaprakları ve defterleri, verileri değerlendirme sırasında kaynak oluşturmuştur. On altı haftalık çalışma süresince çalışmaya katılan sınıf öğretmenleriyle her hafta en az iki kez görüşülerek çalışmanın devamlılığı sağlanmıştır. Veriler, “İlkokula 60. Ayında Başlayan Öğrencilerin Yazı Becerisi Gelişimi Gözlem Formu” ile elde edilmiştir. Verilerin analizini öğrencilerin öğretmeni ve araştırmacı birlikte yapmışlardır. Araştırmanın başında, öğrencilerin sırada oturma ve boyama becerilerinin yeterli olduğu ancak, düzenli çizgi çizme, el, kol, kas ve göz koordinasyonu, defter kullanım ve kalem tutma becerileri hazır bulunuşluklarının yazı yazmayı öğrenmeye başlamaları için yetersiz olduğu söylenebilir. On altı haftalık eğitimin sonunda, öğrencilerin önemli bir kısmının, düzenli çizgi çizme, el, kol, kas ve göz koordinasyonu, defter kullanım ve kalem tutma becerilerindeki yetersizliklerinin hâlâ devam ettiği görülmektedir.

Keywords

Abstract

This research aims to investigate the students’, start primary school in 60 months old, levels of readiness and development of writing skills. In this study, the students were investigated readiness levels of in order seating, hand, arm, muscle and eye coordination, to hold a pencil, use of the notebook, painting and regular line drawing skills, and development of writing skills. Feature of this study is qualitative research survey model. Findings could be achieved by observation technique and they evaluated with descriptive and content analysis techniques. The study group consist 56 students who start primary school in 60 months old. The working group were selected from moderate level of socio-economic level of the students in order to bear similarities with the average of Turkey. In research process, video recordings, photographs, student work sheets and books were created the data source for evaluation. On the sixteen week duration, researcher was discussed with participating teachers at least two times each week for continuity of the study. Data was obtained with "Development of Writing Skills of 60 Months Old Students in Primary School’s Observation Form ". Findings were analyzed with researcher and teachers. At the beginning of the study, the students sitting and painting skills are adequate; however, readiness of seating, hand, arm, muscle and eye coordination, to hold a pencil, use of the notebook is insufficient. On the end of the sixteen weeks of training, a significant portion of students has skills deficiencies in seating, hand, arm, muscle and eye coordination, to hold a pencil, use of the notebook still now.

Keywords