GELECEĞİN OKULLARINA DAİR BİR PERSPEKTİF

Author:

Number of pages: 383-396
Year-Number: 2013-6 Issue 2

Abstract

Geçmişten günümüze toplumların hayatında özel bir yeri olan okulun varlık nedeni iyi insanı inşa etmektir. Ancak demokrasi, aktif vatandaşlık, küreselleşme, insan hak ve özgürlükleri ile bilgi ve teknoloji alanındaki gelişmeler okullara yüklenen bu misyonun sorgulanmasını ve üzerinde yeniden düşünülmesini de beraberinde getirmektedir. İnsanlığın yaşadığı hızlı değişim ve dönüşüm süreci eğitim olgusuyla birincil derecede ilişkisi olan bütün unsurları da değişime zorlamaktadır. Bu doğrultuda Türkiye’de 2005 yılında gerçekleştirilen eğitim reformları değişimin yönünü sadece eğitim programları olarak belirlemiştir. Ancak kalıcı ve etkili bir değişimin gerekleşebilmesi için eğitimle ilişkili tüm unsurların da olası değişimden payını almasını zorunlu kılar. Öğrenme ve öğretme sürecinin merkezi konumundaki okullarda söz konusu değişime açık, kendini yenileyebilen bir yapı ve anlayışa sahip olmalıdır. Bu çerçevede fiziki, sosyal, kültürel, ekonomik ve yönetsel gibi tüm yapısal bileşenleri üzerinde etraflıca yeniden düşünülmelidir. Bu çalışmanın amacıda geleceğin okullarına temel oluşturacak özellikleri saptamak olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda konuyla ilgili ulusal ve uluslararası kaynaklar doküman analizi tekniği ile taranarak elde edilen verilerden çıkarsama yapılmıştır. Kişisel, sosyal, siyasal ve ekonomik yönden gelişimin anahtarı olan okulların geleceğine ilişkin literatürde farklı görüşler bulunmaktadır. Özetle bunlar; okula gerek olmadığını söyleyenler, alternatif okul uygulamalarını önerenler, mevcut okul yapılarını iyileştirme düşünceleri, ütopik görüşler, ev okul ve sanal okul düşünceleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm bu görüşler çerçevesinde diyebiliriz ki geleneksel fabrika temelli okul anlayışının eğitsel ve yapısal reformlara ihtiyacı vardır. Bu açıdan geleceğin okulları fiziksel yapılarından, işleyişine, yönetim anlayışından kalitesine değin tüm unsurları çağcıl, özgürlükçü ve demokratik bir nitelik taşımalıdır.

Keywords

Abstract

From past to the present, the reason for existence of the school which has a special place in the life of societies is to raise a good human being. But democracy, active citizenship, globalization, human rights and freedoms is loaded with knowledge and technology innovation, these all brings into reconsideration and question the mission of schools. Humanity is experiencing rapid change and transformation process, and all the elements that are involved in education with the first-degree are forced to change too. In this direction, the educational reforms in Turkey in 2005 identified the direction of change only as educational programs. However, for a permanent and effective change, makes it necessary to take its part of change in all the elements related to education. Schools that are the center for learning and teaching process should be open to change, self-renew structure. In this context, all structural components like physical, social, cultural, economic and administrative should have been re-considered. The purpose of this study is to determine the future characteristics of schools as basis features. In this line with relevant national and international resources, document analysis technique will be used and there will make an inference with the data obtained. The literature reflects

Keywords