ARAPÇANIN GELİŞİMİNDEKİ DIŞ VE İÇ ETKENLER

Author:

Number of pages: 935-950
Year-Number: 2013-6 Issue 2

Abstract

Dil, aynı toplulukta yaşayan veya aynı milletten olan insanlarda bulunan duygu, düşünce ve güdülerin, direkt ya da dolaylı olarak karşısındakine bildirmeye yarayan anlatım aracına verilen isimdir. Başka bir ifade ile dil; ses, sözcük ve dilbilgisi dizgelerinden oluşan karmaşık bir yapı, bir kurallar bütünüdür. Her türlü etkiye açık, durmadan değişen ve gelişen canlı bir varlık olarak kabul gören dilde, çeşitli nedenlere bağlı olarak birtakım değişmeler göze çarpmaktadır. Bu değişim sonucunda dil yeni sözcüklerle zenginleşirken, bazı sözcükler ölür veya yerini başka sözcüklere bırakır. Bu süreçte kimi sözcükler anlam değişikliğine uğrarken, bazıları ise asıl anlamın dışında kullanılmaya başlar. Son olarak bu değişimde öne çıkan bir diğer önemli husus ise; mevcut dilin ses yapısında önemli değişimler göze çarpar ve bu durum lehçeler hatta başka dillerin oluşumuna sebebiyet verir. Yukarıda zikredilen sebepler çerçevesinde bir dile müdahale edilmesi, o dilin yozlaşmaktan korunup kurtarılması demektir. Bir zamanlar Fasih Mudar ve Yemen lehçesi konuşan Araplar, bir müddet sonra dillerine değişik kelimeler almışlar ve zamanla bu kelimeler Arapçanın ayrılmaz parçaları olmuştur. Bunun önüne geçmek ve Arapçayı içine düştüğü dil erozyonundan kurtarmak için bir takım yeniliklerin yapılması zorunlu hale gelmiştir. Bu çalışmada öncelikle Arapların gerek doğal, gerekse zorunlu olarak diğer uluslarla kaynaşması nedeniyle ortaya çıkan dilsel etkileşim ve bunun sonuçları incelenmiş, bunun yanında Arapçanın gelişmesini sağlayan dış ve iç faktörler uygun örneklerle açıklanmıştır.

Keywords

Abstract

Language is the name given to the reporting tool of the feelings, thoughts and motives, directly or indirectly of the people living in the same community or people with the same nationality. In other words, language is a complex structure consisting of a set of rules, audio, strings of words and grammar. In language that recognized as a living entity which being opened to all influences and constantly changing and evolving, due to various reasons some changes are outstanding. As a result of this change; when language enriches with new words, some of the words dies or leaves their location for other words. In this process, while some of the words are faced with the meaning changes, others will start to be used out of the actual meaning. Finally, one other important prominent matter in this change, markably important changes in the structure of the voice of the existing language are outstanding, and this gives rise to the formation of other dialects and even languages. To intervene to a language within the framework of the above-mentioned reasons means to protection and recovery of that language from corruption. Once upon a time, the Arabs who speak the dialect of Fasih Mudar and Yemen, after a while, took different words to their language and eventually the words have been an integral part of Arabic words. To prevent this and to save the Arabic from the erosion it has fallen into, a number of innovations have become mandatory. In this study, firstly, the result of the Arabs’ by the fusion of linguistic interaction with other nations both naturally and necessarily, and the consequences are examined, as well as the external and internal factors leading the development of Arabic are explained with appropriate examples.

Keywords