“HISTORY” AND “ROOT” IN ZADIE SMITH’S WHITE TEETH

Author:

Number of pages: 1679-1696
Year-Number: 2013-6 Issue 2

Abstract

Zadie Smith’in ilk romanı White Teeth “tarih” ve “köken” kavramlarını önemle ele almaktadır. Karakterlerin geçmişini ve kökenini birçok yan öyküyle okuyucuya sunan bu roman, geçmişi şu ana ve de geleceğe bağlayan tarihi bir zincir işlevi görür. Postkolonyal ve çokkültürlü bir roman olarak White Teeth, tarihsel bilinci iki boyutta ele alır; ırksal tarih ve kişisel tarih. Zadie Smith, romandaki göçmen ve multi-etnik ailelerin öykülerini anlatarak, bir sömürgeci olarak Britanya’nın kolonyal geçmişini irdeleyen ırksal bir tarihi gözler önüne serer. White Teeth’de ortaya konulan bu ırksal ve kolonyal tarih, ailesel ve kişisel olanla bağlantılıdır ve böylece tarihin ve kökenin birinci ve ikinci nesil göçmen ve de multi-etnik aileleri nasıl etkilediği eleştirel bir şekilde sorgulanır. Bu bağlamda, bu çalışma White Teeth romanındaki multi-etnik ve/ya göçmen ailelerin ve onların ırksal ve/ya kültürel olarak melez çocuklarının yaşamlarında “tarih” ve “köken”in yeri ve önemini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmada, tarih ve köken nosyonları karakterlerin ırksal ve kişisel öyküleri ile bağlantılı bir şekilde ele alınmıştır. Bu nedenle, romandaki karakterlerin ırksal, ailesel ve kişisel tarihleri ile olan ilişkileri, onların tarihsel kimlik arayışları, tarihsel bilinç elde etme sürecinde yüz yüze kaldıkları zorluklar ve yaşadıkları ikilemler ve bu tarihsel bilinç ve kökeni yaşamlarında ne kadar elde edebildikleri bu çalışmada önemli belirleyiciler olarak sunulacaktır.

Keywords

Abstract

The debut novel of Zadie Smith, White Teeth, handles the notions of “history” and “root” momentously. The novel, which presents the characters’ past and root with many minor stories, functions as a historical bond connecting the past to the present and the future. As a postcolonial and multicultural novel, White Teeth presents historical consciousness in two-dimensional manner; racial history and personal history. By depicting the stories of immigrant and multi-ethnic families of the novel, Zadie Smith reveals a racial history which examines the colonial background of Britain as a colonizer. In White Teeth, this racial and colonial history is related to the familial and personal one and by this way how history and root affect the first and second generation immigrant and multi-ethnic families is questioned in a critical way. In this respect, this study examines the place and significance of “history” and “root” in the life of multi-ethnic and/or immigrant families and their racially and/or culturally hybrid children in White Teeth. In the study, the notions of “history” and “root” are handled related to the racial and personal stories of the characters. That’s why; the characters’ relation to their racial, familial and personal history, their search for a historical identity, the difficulties and dilemmas they experience in the process of gaining a historical consciousness and how much they achieve to form a historical consciousness and root in their lives will be presented as significant determiners in this study.

Keywords