COĞRAFYA ÖĞRETMENLERİNİN TOPLUMSAL DEĞER YÖNELİMİ AÇISINDAN EKOLOJİK İKİLEMLERE İLİŞKİN TUTUMLARI: KIRŞEHİR ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 1721-1736
Year-Number: 2013-6 Issue 2

Abstract

Bu çalışmanın amacı coğrafya öğretmenlerinin ekolojik ikilemlere ilişkin tutumlarının toplumsal değer yönelimine bağlı olarak farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemektir. Böylece coğrafya öğretmenlerinin toplum yanlısı olanlarının mı yoksa kendine yanlı olanlarının mı ekolojik ikilemlerde ortak çıkar yanlısı davrandıkları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda cinsiyet, mesleki kıdem, yaş, üye olunan sivil toplum kuruluşu gibi özelliklerin sözü edilen durumlarda etkili olup olmadığı kontrol edilmiştir. Araştırmaya Kırşehir İl merkezinde çalışan 34 coğrafya öğretmeni katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Üç Baskın Toplumsal Değer Yönelimi Ölçeği ile Ekolojik İkilemlere İlişkin Tutum Ölçeği uygulanmıştır. Verilerin analizinde f, %, Kruskal-Wallis ve Mann-Whitney U testleri kullanılmıştır. Farklılaşmaların tanımlanmasında p

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine whether the attitudes of geography teachers regarding ecological dilemmas vary depending on social value orientation. Thus, it has been tried to found out whether the prosocial geography teachers or the in

Keywords