MATEMATİK OKURYAZARLIĞI DERSİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİĞİNE ETKİSİ

Author:

Number of pages: 1803-1816
Year-Number: 2013-6 Issue 2

Abstract

Günümüz çağdaş eğitim programlarında matematiği bilen ve günlük yaşamında kullanabilen bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Matematiksel bilgiyi günlük yaşamda doğru kullanma, matematiğin tarihi gelişimi hakkında fikir sahibi olma, matematik dilini iletişim kurmak için kullanma, çevresindeki matematiksel ilişkileri fark etme ve problem çözme becerilerinin tümü bir arada “matematik okuryazarlığı” olarak adlandırılmaktadır. Bu araştırmanın amacı, seçmeli Matematik Okuryazarlığı dersinin, öğretmen adaylarının matematik okuryazarlığı özyeterlik düzeylerine etkisini belirlemektir. Araştırmada nitel ve nicel araştırmanın bir arada kullanıldığı karma desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2010-2011 öğretim yılında bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği lisans programında seçmeli Matematik Okuryazarlığı dersini alan 30 ikinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Verilerin toplanması aşamasında, öğretmen adaylarının matematik okuryazarlığı özyeterlik düzeylerini belirlemek amacıyla Matematik Okuryazarlığı Özyeterlik Ölçeği ile adayların Matematik okuryazarlığına ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla açık uçlu iki sorudan oluşan yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Toplanan nicel verilerin analizinde t-testi, aritmetik ortalama, standart sapma, yüzde ve frekans değerlerinden; nitel verilerin analizinde ise içerik analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda; seçmeli Matematik Okuryazarlığı dersinin öğretmen adaylarının matematik okuryazarlığı özyeterlik düzeylerini olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir. Adayların açık uçlu sorulara verdikleri cevaplardan ise “matematik okuryazarlığı” kavramına ilişkin bilgilerinin eksik olduğu görülmüştür. Elde edilen sonuçlara dayalı olarak öğretmen adaylarının matematik okuryazarlığı özyeterlik düzeylerinin yükseltilmesine yönelik bazı öneriler geliştirilmiştir.

Keywords

Abstract

In modern education systems, it is aimed to train in

Keywords