6/7 EYLÜL 1955 OLAYLARI’NIN MUHTEMEL FAİLLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Author:

Number of pages: 1349-1371
Year-Number: 2013-6 Issue 2

Abstract

Yol açtığı sonuçlar bakımından, neredeyse bütün çevrelerin üzüntüyle karşıladığı 6/7 Eylül 1955 Olayları, sosyolojik, tarihsel ve siyasi yönleriyle yakın tarihteki yerini almıştır. Özellikle Kıbrıs Sorununun ortaya çıkmasından sonra gerilen Türk-Yunan ilişkileri ve bu durumun Türkiye’de milli heyecanın aşırı derecede artması sonucunu doğurması kısa sürede 6/7 Eylül’ün fitilini ateşleyen gelişmelerin yaşanmasını beraberinde getirmiştir. İstanbul’da başlayan ve kısa sürede özellikle Rum azınlığın yoğun olarak yaşadığı semtlere sıçrayan saldırılar sonucunda binlerce işyeri, ev, ambar, otomobil..vs gibi taşınır ve taşınmazlar ile birlikte Hıristiyan cemaatlere ait ibadethaneler de tahrip edilmiştir. Etkileri günümüze kadar hissedilen bu olayların gerçek mahiyeti çeşitli araştırmalarla ortaya konulmaya çalışılmıştır. Zira Türkiye’deki varlığını yüzyıllarca devam ettiren Rum cemaatinin tarih boyunca benzeriyle karşılaşmadığı bir eylem olan 6/7 Eylül Olayları çok boyutlu ve çözümlenmesi zor bir konudur. Son yıllarda 6/7 Eylül 1955 Olayları ile ilgili yapılan akademik çalışmalarda özellikle olayların nedenleri, maddi ve manevi hasarlar açısından yol açtığı sonuçları gibi yönleri incelenmiştir. Ayrıca, meydana gelen hasarın tazmin edilmesi, bu olayların Rum Cemaati üzerindeki etkileri, basın ve kamuoyunun bu olaylar karşısındaki tutumu ve organize edilen yardım kampanyaları da incelenen konular arasındadır. Ne var ki, meydana gelen olayların failleri üzerinde var olan mevcut kaynaklardan yola çıkılarak herhangi bir iddiada bulunmak, bir tahminden öteye geçememektedir. Bu çalışmada, 6/7 Eylül’ün failleri olarak iddia edilen kişi ve gruplara yöneltilen suçlamalar incelenerek kesin bir sonuca varmaktan ziyade, mevcut çalışmaların son derece karmaşık olan sonuçları üzerine bir değerlendirme yapılmıştır.

Keywords

Abstract

Interms of consequences, 6/7 September, 1955 Events that almost all people meet sadly, has taken place withit ssociological, historical, and political aspects in the recent history. Strained Turkish-Greek relations especially after the emergence of the Cyprus Problem and causing the result of excessive increase in the national enthusiasm in Turkey brought about the occurrence that sparked 6/7 September events in a little while. As a result of the attacks starting in İstanbul spreaded out in a while especially in the regions Rum minority lived, thousands of movable and unmovable vehicles and places such as workplaces, stores, vehicles along with temples of Christian community were destroyed. The effects of these events felt up to the present have been tried to explai nthe actual purpose with various studies. Because the 6/7 September Events are a hard and multidimensional issue to solve that Rum community surviving for centuries in Turkey had never faced such an act during it shistory. In recent years, in the academic studies related to 6/7 September events especially the causes of the events are examined with the material and spiritual aspects of the results. In addition, compensation for damages, the effects of these events on the Greek Community, the attitudes of the pres and the public and also organized relief campaigns are among the topics studied. However, to make any claims on the basis of existing sources on the perpetrators of the events can hardly achieve anything than an estimate. In this study, an assessment of the results of the present studies that are extremely complex are conducted by examining the 6/7 September perpetrators of the alleged charges against in

Keywords