YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KÜLTÜREL ÖGELERİN AKTARIMI: İSTANBUL YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE ÖĞRETİM SETİ ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 1619-1640
Year-Number: 2013-6 Issue 2

Abstract

Yabancı bir dili öğrenmek; yalnızca o dilin sistemini, dilbilgisi yapılarını öğrenmek değil aynı zamanda yeni bir kültürle karşılaşmak, o kültürü tanımak ve öğrenmektir. Dil öğrenen birey, karşılaştığı yeni kültürdeki bireylerin düşünce ve davranışlarını tanıyarak kendi kültürünü ve öğrendiği kültür arasında ilişkiler kurar, karşılaştırmalar yapar ve daha hoşgörülü bir bakış açısı kazanır. Dil ve kültür arasındaki bu yakın ilişki, bir dile o dilin kültürünü öğrenmeden egemen olunamayacağı gerçeğini ortaya koymaktadır. Kültür aktarım süreçlerini önemli bir yer kazandığı günümüz yabancı dil öğretim süreçlerinde, dil öğretim malzemelerinin önemli bir parçası olan ders kitapları da o dili konuşan toplum kaynaklıdır ve o dile ait kültürün taşıyıcılığını yapar. Yabancı dili öğretmek amacıyla hazırlanmış ders kitaplarındaki metinlerin bilinçli bir şekilde seçilmesiyle metinler kültür iletiminde verimli bir araç olabilirler. Bu çalışmada dil öğretiminin kültürlerarası karşılaşma alanı olduğu düşüncesinden yola çıkılarak yabancı dil olarak Türkçe derslerinde kullanılan aynı zamanda kültür aktarım araçlarından olan ders kitaplarının bu süreçteki yeri ve önemi sorgulanmış ve yabancılara Türkçe öğretimi bağlamında ders kitaplarında kültür aktarımı yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan “İstanbul yabancılar için Türkçe öğretimi seti A1, A2, B1 ve B2 ders kitapları esas alınarak belirli ölçütlere göre incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucunda İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti değerlendirildiğinde; temel seviye kitaplarında kültürel öğelerden az yararlanıldığı tespit edilmiş, orta seviye ders kitaplarında bu öğelere daha fazla yer verilmesine rağmen kültürel öğelerden daha fazla yararlanması gerektiği düşüncesi oluşmuştur.

Keywords

Abstract

Learning a foreign language means not only learning the structural use of a language, but also a meeting a new culture, being acquainted with that culture and finally adopting culture. The learners of a foreign associate their own culture with the one that learn via recognizing the people’s thought and attitudes in that new culture and they also make comparisons between them. As a result they get more tolerant viewpoints. The close relationship between language and culture reveals the fact that it is impossible to master a language without learning its culture. In the recent language teaching approaches among the transfer of culture has become important, the course book which are the essential part of classroom materials are based on culture of target language and reflect it. With the conscious selection of the text in the course book prepared to teach a foreign language, they might be highly efficient during learning process in terms of transfer of the culture. Regarding the idea that language teaching is an area of intercultural encounter, in this study the place and the significance of written texts which are among cultural transfer instruments and at the same time which have been used in Turkish as a foreign language courses are questioned, analyzed and culture transfer through textbooks has been evaluated following certain criteria within the context of teaching Turkish to foreigners based on İstanbul Turkish for foreigners series A1, A2, B1 and B2 course book. The evaluation of the İstanbul Turkish for foreigners course book series from the perspective of cultural transmission has revealed that they contain limited cultural elements in A1 and A2 levels course book, in B1 and B2 levels contains more cultural elements than A1 an A2 levels but they have to be enhanced more cultural elements.

Keywords