SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALLARINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRETMEN ADAYLARININ İLKÖĞRETİMDE MÜZİĞİN EĞİTSEL AMAÇLI KULLANIMINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2013-6 Issue 3
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Müzik Eğitimi
Number of pages: 773-784
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Eğitim Fakülteleri İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dallarında öğrenim gören öğretmen adaylarının ilköğretimde müziğin eğitsel amaçlı kullanımına yönelik görüşlerini belirlemektir. Bu amaçla 2012-2013 eğitim öğretim yılı güz döneminde Kayseri Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda öğrenim gören toplamı 30 öğretmen adayı ile mülakat yapılmıştır. Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından belirlenen ve standartlaştırılmış açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış mülakat sorularına verilen cevaplardan elde edilmiştir. Mülakatta elde edilen veriler nitel araştırma tekniklerinden içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler, araştırmacılar tarafından farklı zamanlarda tekrarlı olarak incelenmiştir. Analiz sonucu elde edilen maddeler sayısallaştırılarak yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre sınıf öğretmeni adaylarının tamamına yakını, müziğin eğitsel araç olarak müzik dersi dışında da kullanılabileceğini ifade etmiştir. Öğretmen adayları derslerde müziği kullanmanın, öğretmenin sınıfı yönetmesini kolaylaştırılabileceğini, bunun yanı sıra eğitsel içeriği müzik yoluyla ya da müzik eşliğinde öğretmenin; algı, kalıcılık, motivasyon bakımından öğrenmeye yarar sağlayabileceğini ifade ettikleri görülmektedir. Ayrıca öğretmen adayları, eğitsel amaçlı kullanılacak müzik türlerinin öğrencinin gelişimine uygun olarak dikkatle seçilmesi gerektiğini vurgulayarak, ölçütleri kendi algılarına göre karşılaştırarak özetlemişlerdir. Öğretmen adayları eğitimde kullanılabilecek müzikleri betimlerken, eğitsel amaçla kullanılabilecek şarkıların sözsel ve müzikal açıdan analiz edilmesi gerektiğine vurgu yapmışlardır.

Keywords

Abstract

The goal of this study is to determine the views of teacher candidates studying at Education Faculties, Classroom Teaching Departments on the use of music at primary education for educational purposes. For this aim, interviews were held with totally 30 teacher candidates studying at Kayseri Erciyes University, Education Faculty, Primary education Classroom Teaching Department and Tokat Gaziosmanpaşa University, Education Faculty, Primary education Classroom Teaching Department. Data of the research was obtained from the answers of interview questions made of open-ended questions that are determined by researchers and standardized. Data obtained from the interview were analyzed with content analysis method which is one of the qualitative research techniques. Data of the research were analyzed repetitively in different times. Items that were obtained as a result of the analysis were digitized and interpreted. According to the results of the research, almost all of the teacher candidates stated that music can be used apart from music classes for educational purposes. Teacher candidates also mentioned that using music in classes can ease classroom management and teaching classes through music or accompanied with music can provide benefits for learning in terms of perception, permanence, and motivation. On the other hand, teacher candidates emphasized that music types that will be used for educational purposes should be chosen carefully according to the development of students and they summarized criterion by making comparisons according to their personal perceptions. Teacher candidates emphasized that music types that will be used for educational purposes should be chosen according to words and musical components.

Keywords