MÜHENDİSLİK VE BÖTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA ÖĞRENMEYE DÖNÜK TUTUMLARI

Author:

Number of pages: 1169-1185
Year-Number: 2013-6 Issue 2

Abstract

Üst düzey düşünme becerilerine sahip olmayı gerektiren bilgisayar programlamanın öğrenimine dönük güçlükler yaşandığına, alanyazında sık sık karşılaşılan durumlardandır. Yaşanan güçlüklerin pek çok nedeni olabilir. Bu nedenlerden biri de öğrencilerin bilgisayar programlamaya dönük tutumlarının yeterince olumlu olmaması olabilir. Bu çerçevede bu araştırmanın amacı Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü öğrencilerinin bilgisayar programlama öğrenmeye dönük tutumlarını belirlemektir. Araştırma, tarama modelinde yürütülen betimsel nitelikli nicel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu 8 farklı üniversitede öğrenim gören 731 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma verileri “Bilgisayar Programlama Öğrenmeye dönük Tutum Ölçeği” (?=0,87) kullanılarak toplanmıştır. Toplanan veriler üzerinde, frekans yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, t testi, tek yönlü varyans analizi ve LSD testleri kullanılmıştır (p

Keywords

Abstract

It is commonly reported in the literature that there are problems related to computer programming learning which requires high level cognitive skills. There could be various reasons for this phenomenon, among them; the negative attitude of the students towards computer programming learning would be a common factor. In this context, the aim of this study is to determine the attitude of the students, which are from the department of computer engineering, electrical&electronic engineering and from the department of Computer and Instruction Technologies Education. The study is conducted as descriptive, quantitative scan model. The study group consists of 731 students from eight different universities. The study data are collected using “Scale for Attitude toward Computer Programming Learning” (?=0,87). Series of tests such as frequency percent, arithmetic mean, standard deviation, t-test, single directional variance analysis and LSD (p

Keywords