BİLİM-DİN İLİŞKİSİNİN HRİSTİYAN DİN EĞİTİMİNE YANSIMALARI VE BİLİMSEL DİN EĞİTİMİ YAKLAŞIMI

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 3
Language : null
Konu : DİN EĞİTİMİ
Number of pages: 135-148
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüz batı toplumlarının seküler bir anlayışı benimsemelerinde kökleri Aydınlanma, Rönesans ve Reform hareketlerine dayanan bilim ve din arasındaki tartışma önemli rol oynamıştır. Bu iki alan arasındaki ilişkinin niteliği üzerine yapılan tartışmalar dinin doktrinsel, metafiziksel ve metodolojik-yaklaşımsal yönlerinin bilim ve bilimsel düşünceyle uyuşmazlık içinde olduğu ekseninde gerçekleşmiştir. Bunun yanı sıra entelektüel ve bilimsel çevrelerde süregelen bu tartışma eğitim alanına da yansıyarak, okullardaki din eğitim anlayış ve uygulamalarının da bilimselliğe ve bilim eğitimine aykırı unsurlar içerip içermediği sorgulanmaya başlanmıştır. Bu konudaki en temel soru ise ‘bilimsel anlayışın gelişmesinde din eğitimi engel midir?’ sorusudur. Bu soru karşısında din ve bilim eğitimini uzlaştırma çabası olarak bilimsel din eğitimi yaklaşımı ön plana çıkmıştır. Bilimsel din eğitim yaklaşımı, fenomenolojik bir tarzda dine yaklaşmayı ve dinlerin temel doktrinleri ile metafizik unsurlarını dışlayan bir ahlak eğitimini öngörmektedir. Diğer taraftan ülkemizdeki din öğretimi yaklaşımı; bilimi ve bilimsel düşünceyi önemseyen, öğretim programın geliştirilmesinde dini bilimsel bir çerçevede değerlendiren, ahlak eğitimine din öğretimi içerisinde yer veren, İslam’ın bilimi ve bilimsel düşünceyi desteklediği savunan bir din eğitimi yaklaşımına sahiptir. Bu bağlamda bilimsel din eğitimi yaklaşımının ülkemizde uygulanan din öğretimi ile bazı noktalarda benzerlikler gösterdiği görülmekle beraber farklı açılardan büyük oranda ayrışan bir çerçevenin varlığı ortadadır.

Keywords

Abstract

The conflict between science and religion, traces back to Enlightenment, Renaissance and Reform times, has been played important role in becoming western societies secular is. The conflict on relation between the two field has been done in terms of religion has some contradict aspects, especially in doctrine, metaphysics and methodology, with science. Besides, this continual conflict among the intellectual and scientists has been spread out educational area and then whether religious education has some patterns conflicting science education or not, has been another debate. The basic question about the issue is that ‘Is religious education compatible with science education? As a way of reconciling science and religious education, the scientific religious education approach has been came to the fore. The scientific religious education approach proposed comprehending religion in phenomenological way and moral education excluded basic doctrines and metaphysics of religions. In the other hand, religious education approach in Turkey takes into consideration science and scientific thought, it scientifically evaluates religion in curriculum development, it includes moral education in religious education and it considers Islam supports science and scientific thoughts. In this context, it has been said that scientific religious education approach has some similarities to the religious education approach in Turkey, but from many points the two approaches are different in many high in rates.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics