ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENME ORTAMLARINDA TARTIŞMA TAHTASI: NİTELİK SORUNU VE ÖĞRETMEN ROLÜ

Author:

Number of pages: 1469-1479
Year-Number: 2013-6 Issue 2

Abstract

Bu çalışmanın amacı, çevrimiçi öğrenme ortamlarında tartışma tahtaları aracılığıyla kurulan etkileşim düzeyi ve sıklığına ders sorumlusunun katılımının nasıl bir etkisi olduğunun araştırılmasıdır. Araştırma grubu, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 3. sınıfında öğrenim görmekte olan 33 öğrenciden oluşmaktadır. Ders bir dönem boyunca karma uzaktan eğitim modeli temele alınarak yürütülmüştür. Dersin web tabanlı bölümünde Blackboard ortamı kullanılmıştır. Sekiz hafta süren araştırma, ilk dört hafta ve ikinci dört hafta olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Ders konuları kapsamında her hafta için tartışma tahtasına bir tartışma konusu açılmıştır. Birinci aşamada ders sorumlusu öğrencilere herhangi bir yönlendirmede bulunmamış ve kendisi de ortama katılmamıştır. İkinci aşamada ise ders sorumlusu öğrencilerin tartışma ortamına katılımının değerlendirileceğini söyleyerek kendisi de tartışma ortamında bulunmuştur. Ders sorumlusunun etkileşim ortamına katılımının ve yönlendirmelerinin etkisini belirleyebilmek amacıyla, “Web tabanlı tartışma tahtalarında etkileşimi değerlendirme” ye yönelik rubrik kullanılmıştır (Kızılkaya ve Usluel, 2008). Rubrik 8 maddeden ve 5 dereceden oluşmaktadır. Mesajların rubrik üzerine yerleştirilmiş frekans verileri incelendiğinde toplam mesaj sayısında artış (ilk 4 hafta: 104, ikinci 4 hafta: 116) olduğu görülmüştür. Diğer dikkati çeken bulgu ise mesajların sayısındaki artışın yanı sıra nitelikli mesajların sayısındaki artıştır. Ders sorumlusunun çevrimiçi ortama katılımının olduğu ikinci aşamada özgün düşünce oluşturma, eleştirel yaklaşma ve benimsediği veya karşı olduğu düşünceyi tartışma, görüş paylaşma boyutlarına yönelik mesaj sayısında artış gözlenmiştir (ilk aşama: 23, ikinci aşama: 67). Bu çalışmada ders sorumlusunun çevrimiçi etkileşim ortamlarına katılmasının, öğrencilerin bu etkileşim ortamına katılım düzeyini ve sıklığını artırdığı bulunmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to observe whether the participation of course instructor in the environment of interaction set up by the discussion board in on-line learning environment has influence on the learners’ interaction level and frequency. The research group consists of 33 students who have been studying in Department of Computer and Instructional Technologies in 3th class. The course is carried out blended being face-to-face and on-line in one semester. The Blackboard Learning Management System (LMS) was used in online part of the course. A two-stage process composing of eight weeks is performed in the research. Related the course subjects a discussion topic was opened to the discussion board weekly. In first stage of the process, instructor did not guide students as well as not participate to the environment. In the second stage, instructor indicated that the participation of discussion board will be evaluated and she was also actively joined to the online discussion environment. To identify the participation and guidance effect of instructor in discussion boards “The evaluation of interaction on web based discussion boards rubric” was used (Kızılkaya and Usluel, 2008). Rubric was composed of 8 items and 5 levels. When the frequency data placed on the rubric is observed, it is seen that there is an increase in the total message number (first four week: 104, second four week: 116). Another finding that draws attention is the increase of quality of messages apart from the increase of number of messages. In the second stage in which the instructor participated actively in the online environment, there is an increase in composing authentic thought, critical approach and discussing the thought s/he favors or stands against and in the number of messages towards sharing attitude (first stage: 23, second stage: 67). In this study, it is detected that the participation of course instructor in the interaction environment has increased the students’ quality and frequency of participation level in this interaction environment.

Keywords