TÜRKİYE'DE PİYANO ÜZERİNE YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ ÇALIŞMALAR

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 3
Language : null
Konu : MÜZİK
Number of pages: 715-728
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, Türkiye’deki üniversitelerde “piyano” üzerine alışılmış olan lisansüstü tezlerin çeşitli açılardan değerlendirmesi yapılmıştır. Bu amaçla; YÖK’ün kurulduğu 1982 yılından bu yana müzik alanında lisansüstü programları bulunan ve bulunmayan üniversitelerde piyano alanında çalışılan yüksek lisans (202), doktora (43) ve sanatta yeterlik (31) tezlerinin, yapıldığı yıllara, üniversitelere, enstitülere ve konularına göre dağılımları saptanmıştır. Piyano müzik eğitimi veren kurumlarda önemli bir yere sahiptir. Lisans eğitiminin devamı olan lisansüstü eğitim, kişiyi araştırmacılığa götüren yolda kendi alanında önemli tespitler yapmasını sağlar. 1987-2012 yılları arasında 276 lisansüstü çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar yıllara göre incelendiğinde, 2010 yılının lisansüstü çalışmalar açısından (30) en yoğun yıl olduğu tespit edilmiştir. Piyano üzerine 28 farklı üniversitede lisansüstü çalışma yapılmıştır. Bu üniversiteler içerisinde Gazi Üniversitesi’nde 76 lisansüstü çalışma yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Piyano konusunda hazırlanan 276 lisansüstü çalışma 6 farklı enstitüde yapılmıştır. Bu enstitüler; eğitim bilimleri enstitüsü, sosyal bilimler enstitüsü, fen bilimleri enstitüsü, güzel sanatlar enstitüsü, müzik ve sahne sanatları enstitüsü ve sağlık bilimleri enstitüsüdür. Bu enstitüler içerisinde sosyal bilimler enstitüsü 96 lisansüstü çalışma ile ilk sırada yer almıştır. Son olarak lisansüstü çalışmalar konularına göre incelenmiştir. Bu alanda yapılan lisansüstü çalışmalar 16 farklı konu üzerine çalışılmıştır. Bu tez konularından eğitim-öğretim (36), besteciler (38) ve eser-etüt inceleme (38) konuları en çok çalışılan konulardır.

Keywords

Abstract

In this study, universities in Turkey, was evaluated studied the piano on the various aspects of post-graduate studies. This purpose; identified distribution of where the years, universities, institutions and issues, working in the field of piano graduate (202), PhD (43) and proficiency in arts (31) thesis, with and without post-graduate programs at universities in the field of music YÖK (institution of higher education) was established since 1982. Piano, music education institutions play an important role. Undergraduate education, graduate education is continued allows you to make your own observations in the field of people on the road that leads investigativeness. In the research, were determined between the years of 1987-2012, 276 postgraduate studies. These studies have examined according to the years, Of 2010 with was found to be the most intense years in terms of post-graduate studies (30). On piano, studies have been performed 28 different university graduate. İn These universities at Gazi University where concluded 76 graduate study. 276 Postgraduate studies about piano made of 6 different institution. These institutes is educational sciences institute, institute of social sciences, natural sciences institute, institute of fine arts, music and performing arts institute and institute of medical sciences. İn these institutions, social sciences institute has taken first place with 96 post-graduate study. Finally, the post-graduate studies were examined according to their subjects. Graduate studies on this issue were conducted on 16 different topics. This thesis topics, education – teaching (36) composers (38) and trace - studies review (38) the most studied topics.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics