ALGILANAN SOSYAL YETKİNLİK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’ YE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Author:

Year-Number: 2013-6 Issue 3
Number of pages: 591-600
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı Anderson-Butcher, Iachini ve Amorose (2007) tarafından geliştirilen Algılanan Sosyal Yetkinlik Ölçeğini Türkçeye uyarlamak ve ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizlerini yapmaktır. Araştırmaya Sakarya ili merkez ilçelere bağlı farklı liselerde öğrenim gören rasgele seçilmiş 444 (226 erkek ve 218 kız) lise öğrencisi katılmıştır. Ölçeğin psikometrik özellikleri, test-tekrar test, iç tutarlık, doğrulayıcı faktör analizi ve ölçüt bağıntılı (benzer ölçek) geçerlik yöntemleriyle incelenmiştir. Ölçüt bağıntılı geçerlik için (Akın, 2007) tarafından geliştirilen Özgüven Ölçeği kullanılmıştır. Algılanan Sosyal Yetkinlik Ölçeğinin yapı geçerliği için uygulanan doğrulayıcı faktör analizinde orijinal formla tutarlı olarak 6 maddeden oluştuğu ve maddelerin tek boyutta toplandığı görülmüştür (x²=7.34, sd=7, RMSEA=.010, CFI=1.00, RFI=0.99, IFI=1.00, AGFI=.98, GFI=.99, NFI=.99 ve SRMR=.018). Ölçeğin faktör yükleri .57 ile .80 arasında sıralanmaktadır. Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı ise .80 olarak bulunmuştur. Ölçeğin ölçüt geçerliği çalışmasında algılanan sosyal yetkinlik ile iç özgüven arasında pozitif ilişki (r= .39) ve dış özgüven arasında pozitif ilişki (r= .47) olduğu görülmüştür. Ayrıca ölçeğin düzeltilmiş madde-toplam korelasyonlarının .52 ile .66 arasında sıralandığı ve %27’lik alt-üst grupların ortalamaları arasındaki tüm farkların anlamlı olduğu bulunmuştur. Bu sonuçlara göre Algılanan Sosyal Yetkinlik Ölçeğinin eğitim, psikoloji ve rehberlik alanında kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir. Ayrıca, ölçeğin atılganlık, empatik eğilim, iletişim becerileri düzeylerini belirleyen geçerli ve güvenilir ölçme araçlarıyla ilişkisine bakılabilir.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to adapt the Perceived Social Competence Scale (Anderson-Butcher, Iachini, & Amorose, 2007) to Turkish and to examine its psychometric properties. The research was conducted on 444 high school students in Sakarya, Turkey. The validity and reliability of scale was investigated by test re-test, Cronbach alpha, confirmatory factor analysis and criterion related validity methods. The Self-Confidence Scale (Akin, 2007) was used for the criterion related validity. Results confirmatory factor analyses demonstrated that 6 items yielded one factor as original form and that the one-dimensional model was well fit (x²=7.34, df=7, RMSEA=.010, CFI=1.00, RFI=0.99, IFI=1.00, AGFI=.98, GFI=.99, NFI=.99 and SRMR=.018). Factor loadings ranged from .57 to .80. Cronbach alfa internal consistency coefficient of the scale was found as .80. In the concurrent validity significant relationships were found between perceived social competence, internal self-confidence (r= .39) and external self-confidence (r= .39). Corrected item-total correlations ranged from .52 to .66 and according to t-test results differences between each item’s means of upper 27% and lower 27% points were significant. Overall results demonstrated that Perceived Social Competence Scale can be used as a valid and reliable instrument in the field of education, psychology and guidance. The future studies which the focused should be oriented toward relationships between this scale and other effective structures such as assertiveness, emphatic tendency, communication skills.

Keywords