GÜZEL SANATLAR VE SPOR LİSESİ, SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SAYISAL DERSLERE KARŞI TUTUMLARI (ELAZIĞ ÖRNEĞİ)

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 3
Language : null
Konu : SOSYAL
Number of pages: 1163-1177
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tutum ve davranış, genelde bir kimsenin ele alınan bir nesneye, bir duruma veya olaya karşı olan olumlu veya olumsuz tavrı olarak kabul edilir. Bu bağlamda eğitim ise, bireyleri ve toplumları amaçlı, düzgün bir yaşam biçimine ulaştırmada ve sahip olunan bilgi, beceri ve değerleri planlı bir şekilde bir sonraki kuşağa aktarmada ve bu arada insan davranışlarını yaşantılar yoluyla değiştirme süreci olarak ifade edilebilir. Öğrencilerin olumlu bir tutum kazanmasında, başarı kimliğini geliştirmesinde, öğrencinin kendisinin, değişimin odağı olduğunu fark etmesinde öğretmen davranışlarının etkisi büyüktür. Bu çalışmanın amacı Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri spor bölümü öğrencilerinin, fen ve matematik derslerine karşı tutumlarının tespit edilmesini sağlamaktır. Araştırmanın evreni, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri spor bölümü öğrencileridir. Örneklemi ise Elazığ, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi olup, 73’ ü bay ve 43’ ü bayan öğrenci olmak üzere toplam 116 kişidir. Araştırma sonunda veriler SPSS 15.0 programında analiz edilmiş, verilerin istatistiki anlamda geçerliliği için 0,05 anlamlılık düzeyi kabul edilmiştir. Sonuç olarak bu çalışmada; öğrencilerin, genel anlamda fen ve matematik derslerine karşı başarılı olamam düşüncesiyle önyargılı olduğu görülmüştür. Ayrıca bu derslerin zor olduğu düşüncesinden hareketle yine bu derslere karşı ilgisiz kaldıkları görülmüştür. Spor müsabakalarına hazırlanmaları ve il dışı turnuvalara gitmelerinin sayısal derslerdeki motivasyonlarını olumsuz etkilediği anlaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Attitudes and behaviours are usually considered as a positive or negative attitude towards an object which is dealt with, a situation or an event of any person. And the education in this context, however, can be expressed as a process of taking forward the in

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics