PİYANO DERSİNDEKİ ÖĞRENME YAKLAŞIMI DÜZEYLERİ İLE AKADEMİK BAŞARI DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2013-6 Issue 2
Number of pages: 1087-1110
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı; müzik öğretmeni adaylarının piyano dersindeki öğrenme yaklaşımları düzeyleriyle akademik başarı düzeyleri arasındaki ilişkileri incelemektir. Çalışmanın örneklem grubunu; 2011-2012 eğitim-öğretim yılının II. yarıyılında Türkiye’deki üniversitelerin eğitim fakülteleri müzik eğitimi anabilim dallarında öğrenim görmekte olan 770 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmanın bir kısım verileri Aydıner Uygun (2012a) tarafından geliştirilen “Piyano Dersindeki Öğrenme Yaklaşımlarını Belirleme Ölçeği” aracılığıyla toplanmıştır. Bu ölçek, derin öğrenme yaklaşımı ve yüzeysel öğrenme yaklaşımı olmak üzere iki ana boyuttan oluşmaktadır. Bu ana boyutlardan her biri ise güdü ve strateji alt boyutlarını içermektedir. Toplamı 25 maddelik ölçeğin alt boyutlarından derin öğrenme güdüsü 5 maddeden, derin öğrenme stratejisi 9 maddeden, yüzeysel öğrenme güdüsü 6 maddeden ve yüzeysel öğrenme stratejisi 5 maddeden oluşmaktadır. Öğrencilerin piyano dersinde çalıştıkları repertuvarın düzeyleri, piyano dersindeki akademik başarı düzeyleri ve müzik eğitimi alan derslerindeki genel akademik başarı düzeylerine ilişkin veriler ise araştırmacı tarafından hazırlanan bir form aracılığıyla toplanmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre; piyano dersinde çalıştıkları repertuvarın düzeyi başlangıç veya başlangıç üzeri olan öğrencilerin derin öğrenme yaklaşımı [F(3,736)=46.48; p

Keywords

Abstract

The aim of this study is to analyze the relation between level of learning approaches of music teacher candidates in piano lessons and level of their academic success. Sample group of study consist of 770 students in Turkey`s music education departments in 2011-2012 education-teaching second semester. Some of the data of study were collected through the "Determination Scale to Learning Approaches in Piano Lesson" developed by Aydıner Uygun (2012). The scale consists of two main dimensions: deep learning approach and surface learning approach. Each one of these main dimensions include motive and strategy sub-dimensions. About sub-dimensions of scale which has 25 items in total; motive of deep learning consists of 5 items, deep learning strategy consists of 9 items, motive of surface learning consists of 6 items and surface learning strategy consists of 5 items. Data related to repertory level of students studied in piano lessons, their level of academic success in piano lessons and level of general academic success of students who receive music education were collected through a form developed by the researcher. According to the results obtained from study; level of deep learning approach [F(3,736)=46.48; p

Keywords