İLKÖĞRETİM 4 VE 5. SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DEĞERLER EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 3
Language : null
Konu : SOSYAL BİLGİLERDE DEĞERLER EĞİTİMİ
Number of pages: 405-425
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sosyal Bilgiler dersinin amaçlarından biri, demokratik süreci geliştirecek etkili vatandaşlar yetiştirmek diğeri ise toplumsallaşmayı sağlamaktır. Her toplum var olan kültürel değerlerini devam ettirebilmek için, bunları genç kuşağa kazandırmak ister. Hızla değişen demokratik toplumda, mevcut toplumsal değerleri sorgulayan, yeni değerler üretebilen, eleştirel, yaratıcı vatandaşlara gereksinim vardır Sosyal Bilgiler eğitiminin, bireylere demokratik değer, tutum ve inanç kazandırma, sahip oldukları değerlerin farkına varma ve bunların diğer insanlarla etkileşimlerine nasıl etkilediğinin bilincine varmalarını sağlama sorumluluğu bulunmaktadır. Ayrıca duygular, inançlar, tutumlar, değerler, ahlak ve etik gibi öğelerden oluşan duyuşsal boyut bireylerin başarıları, performansları üzerinde de olumlu bir güce sahiptir. Bu nedenle, araştırmada, İlköğretim Okulu 4. ve 5. sınıflarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler dersinde değerler eğitimi uygulamalarında yer verdikleri değerler, kullandıkları yaklaşımlar, yöntem-teknik ve ölçme değerlendirme etkinliklerine ilişkin görüşleri cinsiyet, kıdem, mezuniyet, hizmet içi eğitim değişkenine göre incelenmiştir. Veriler Bolu merkez ilçesindeki İlköğretim okullarında görev yapan 92 sınıf öğretmeninden toplanmıştır. Araştırmada, anket ve açık uçlu sorular kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre, öğretmenlerin Sosyal Bilgiler dersinde, Sosyal Bilgiler Programında ön görülen değerleri sıklıkla ve her zaman düzeyinde yer verdikleri, yaklaşımlardan model olma, telkin ve değer açıklama yaklaşımını, yöntemde işbirlikli öğrenme yöntemini, ölçme değerlendirmede gözlemi her zaman düzeyinde kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin cinsiyet, kıdem ve mezuniyet durumlarına göre görüşleri arasında anlamlı fark bulunmamıştır. Ayrıca öğretmenlerin değerler eğitimi konusunda büyük bir oranının hizmetiçi eğitim almadığı ancak; deneyimle, kitap okuyarak, deneyimli öğretmenlerden bilgi alarak, programdan bilgi edinerek konu hakkında kendilerini geliştirdiklerini belirmişlerdir.

Keywords

Abstract

One of the aims of the social studies is to raise an efficient citizen who improve the democratic process, and the other one is to procure the socialization. Every societies want to bring existing cultural values in new generations in order to maintain them. In democratic society changes rapidly, it is in need of citizens who question the existing social values, produce new values, are critical and creative. Social studies education is under the responsibility of giving in

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics