MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 3
Language : null
Konu : Müzik Eğitimi
Number of pages: 905-923
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanlar bir işte çalıştıklarında veya bir alanda başarılı olduklarında, başarılarının anlamlı ve başardıkları işlerin faydalı ve yararlı olduğunu hissetmelerine ihtiyaçları vardır. İnsanlar bu duyguları hissetmediklerinde bir dönem sonra hayal kırıklıklarına uğrayarak yaptıkları işlerde mutlu olmamaya başlarlar. Bu da bireylerde tükenmişliği ortaya çıkarır. Tükenmişlik yetkinlik, duyarsızlaşma ve duygusal tükenme olmak üzere üç alt boyutta incelenmektedir. Bu araştırmada, ‘Maslach Tükenmişlik Envanteri-Öğrenci Formu (MTE-ÖF) kullanılarak Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören 139 müzik öğretmeni adayının tükenmişlik düzeyleri, cinsiyet, mezun olunan lise türü, akademik not ortalaması, sınıf, haftalık ders yükü, enstrüman, kaygı düzeyi, ek iş değişkenleri göz önünde bulundurularak belirlenmeye çalışılmıştır. Tarama modelinde desenlenen bu araştırmada veri toplama araçları olarak “Maslach Tükenmişlik Envanteri-Öğrenci Formu” ve “öğrenci demografik bilgi formu” kullanılmıştır. Araştırma sonuçları için Kruskalll Wallis ve Mann Whitney-U testleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin tükenmişlik düzeyleri incelendiğinde cinsiyet, mezun oldukları lise türü arasında anlamlı bir farka rastlanmazken, duyarsızlaşma alt boyutunda akademik not ortalaması düşük olan öğrencilerin tükendikleri saptanmıştır. Tüm alt boyutlarda ders yükü fazla olan öğrencilerin daha yoğun tükendiği ortaya çıkmıştır. Bunların yanı sıra öğrencilerin devam ettikleri sınıf, çaldıkları enstrüman, bir ek işte çalışıp çalışmadıkları da onların tükenmişlik düzeylerini etkileyen faktörler olarak tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

People need to feel that their success, either in their work-lives or in a field, is both meaningful and beneficial. After a while, if they are not satisfied with the benefits of their success, people feel sad and disappointed and this leads to burnout. Burnout can be studied in three sub-dimensions which are efficacy, desensitization and emotional burnout. The purpose of the present study is to investigate burnout levels of teacher trainees on cynicism, exhaustion and efficacy according to sex, grade, part time job, high school graduation, anxiety, the musical instrument they play, term cumulative and course schedule. The sample of the study was 139 teacher trainees at the department of music education. The study was designed as a descriptive one. To collect data, both Maslach Burnout Inventory and a Personal Information Form were used. For the statistical analysis of the data, Mann Whitney-U was used. As a result, it is observed that teacher trainees have high levels of burnout due to some variables. According to the research results, when the burnout levels of the students are analyzed, it is found out that there is no meaningful difference between the sex and the high schools that students graduate from, whereas students with low academic grade-point averages experience burnout in desensitization sub-dimension. It is also found out that students with more course load experience a more intense burnout. In addition that, it is found out that students’ grades, the instruments they play and whether they have a part-time job or not are other factors that affect their burnout levels.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics