EĞİTİM DÜZEYİ VE KARDEŞ SAYISININ SUÇ DAVRANIŞIYLA İLİŞKİSİ: ÇANAKKALE E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 3
Language : null
Konu : Suç Sosyolojisi
Number of pages: 701-713
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Suç, toplumsal düzeni ve geleneksel değer ve norm sistemlerini tehdit etmekte olan sosyal bir olgudur. Suç olgusuna yalnızca cezai yaptırımlarla ve topluma yeniden kazandırıcı (rehabilite edici) etkinliklerle karşı koymak yeterli değildir. Klasik ve çağdaş sosyoloji teorileri aile, eğitim, yoksulluk, işsizlik, yaş ve cinsiyet gibi çok sayıda toplumsal değişkenin suç olgusuyla ilişkisi olduğunu saptamışlardır. Bu araştırmanın amacı ise eğitim düzeyi ve kardeş sayısının bireyin suç davranışıyla olan ilişkisini sınamaktır. T.C. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğünden gerekli izinler alındıktan sonra, Çanakkale E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kasten adam öldürme, hırsızlık, kız kaçırma, ırza geçme, yaralama, gasp, uyuşturucu bulundurma, kullanma ve satma, çeşitli parasal dolandırıcılık suçlarından yatmakta olan 388 hükümlüye 21 sorudan oluşan anket formu verilmiştir. Anketler Cezaevinin psiko-sosyal biriminde görev yapmakta olan sosyal çalışmacı ve infaz koruma memurları gözetiminde doldurulmuştur. Toplanan veriler SPSS 16.0 paket programı kullanılarak frekans tablolarına dönüştürülmüştür. Sonuç olarak hükümlülerin büyük çoğunluğunun ilkokul mezunu olduğu, çoğunluğunun beş ve daha fazla sayıda çocuğu olan ailelerden geldikleri, önemli bir bölümünün ise okulu terk etmiş olanlardan oluştuğu tespit edilmiştir. Bunun dışında, hükümlülerin ailelerinin eğitim düzeyinin çocuklarından daha geride olduğu, özellikle hükümlü anneleri arasında okuma-yazma becerisi olmayanların daha yaygın olduğu saptanmıştır. Ulaşılan bulgular, Hirschi ve Farrington’un kuramsal yaklaşımlarını destekleyecek niteliktedir.

Keywords

Abstract

Crime is a social phenomenon which poses a threat to the social order and traditional value systems and norms. İt is not sufficient set against crime phenomenon with only criminal penalties and rehabilitation activities. Classic and contemporary sociological theories have found that crime phenomenon associated with many social variables such as family, education, poverty, unemployment, age and gender. The aim of this research is to examine the relationship between education level, number of siblings and in

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics