İKİLİ MARKOV ZİRCİRİ VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANALİZ YOLUYLA KREUTZER KEMAN METODUNUN ARAŞTIRILMASI

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 3
Language : null
Konu : Müzik Eğitimi
Number of pages: 1147-1161
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Etüdler, keman eğitiminim hemen her basamağında büyük önem taşımaktadır. Apel (1969) etüd için; öğrencinin bir enstrümandaki mekanik ve teknik yeteneğini geliştirmeyi amaçlayan parçalardır; bir etüd genellikle gamlar, arpejler, oktavlar, triller gibi tamamen enstrümantal tekniğin belirli bir problemi üzerinde yoğunlaşır tanımını yapmıştır. Bir etüd çalınırken, ard arda gelen notalar entonasyon, etüdün hızı, aralıkların ve pozisyonların kullanımı gibi bir çok yönden performansı etkilemektedir. Markov zincir modelleri, ardıl hareketler içeren bir olayın içindeki öğe ya da öğelerin durumunu gösterir. Bir öğenin, içinde bulunduğu ardıl zincirde, nereden geldiğini ve nereye gittiğini yani öğeler arasındaki ilişkileri belirler (Ames, 1989: 175). Bu çalışmanın amacı, Kreutzer keman metodundaki notaların ardıl hareketleri (ikili Markov geçişleri) ve ard arda gelen notalar arasındaki aralıklar belirlenerek ve araştırma sonuçları doğrultusunda metoda yeni başlayacak olan bir kişinin yapabileceği ön çalışmalar önerilerek; etüdlerin kısa sürede öğrenilmesine yardımcı olmak, benzer etüd ve eser çalışmalarına örnek alınabilecek bir çalışma ortaya koymak ve keman eğitimi sürecine katkı sağlamaktır. Çalışmada, Rudolf Kreutzer’in “42 Etüden oder Capricen für Violine” metodundaki 42 etüd üzerinde notaların ardıl hareketlerini belirlemek amacıyla, iki öğenin birbirini takibini belirleyen “İkili Markov Zincir Tekniği” kullanılmıştır. Kreutzer metodundaki etüdlerin toplam ses alanı, notaların kullanım sıklığı, ardarda gelen notalar arasındaki geçişler ve bu geçişlerde aralıkların kullanım durumları belirlenmiş, tüm sonuçlar tablo ve grafiklerle gösterilmiş ve sonuçlardan yola çıkılarak metod için yapılabilecek ön çalışmalar önerilmiştir.

Keywords

Abstract

Etudes, have great importance at all the phaces of violin education. Apel (1969) described the etudes as the compositions which aim to develop the mechanical and thecnical abilities of a student on a music instrument; an etude usually put amphasis over a certain problem of an instrumental thecnic like scale, arpej, octave, trill etc. While performing an etude, the notes that follow eachother effects the intonation, speed, usages of intervals and positions. Markov chain models, shows the state of an element or elements in a process which includes sequental movements. It defines the the past, current and future states of an element in a sequental chain or the relationship between the elements (Ames, 1989: 175). The aims of this study, to help the students to learn the etudes in a short time by defining the intervals between sequental notes and advising pre-studies for the etudes according to the results of the study; to set an example study for similar etudes and compositions and make contribution to the violin learning process. In this study, 42 etudes which takes place in Rudolf Kreutzer’s “42 Etüden oder Capricen für Violine” method is examined by using the Double Chain Markov Model to define the movements of the sequental notes. The total range of the etudes in Kreutzer’s method, the usage frequency of the notes, the transitions between the sequental notes and the intervals of these transitions are defined and shown an the tables and graphics; according to the results of the study pre-studies which can be helpful for the etudes are adviced.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics