PİYANO DERSİNDE ÇALIŞILAN ETÜT VE ESER DÜZEYLERİYLE BAZI DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 3
Language : null
Konu : MÜZİK EĞİTİMİ
Number of pages: 33-55
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı; müzik öğretmeni adaylarının piyano dersinde çalıştıkları etüt ve eser düzeyleriyle bazı değişkenler arasındaki ilişkileri incelemektir. Bu değişkenler; sınıf, mezun olunan lise türü, cinsiyet, haftalık piyano ders saatinin paylaşıldığı öğrenci sayısı, piyano dersine çalışılan yer, haftalık piyano çalışma saati, piyano dersindeki akademik başarı düzeyi, bireysel çalgının türü, bireysel çalgıdaki akademik başarı düzeyi ve müzik eğitimi alan derslerindeki genel akademik başarı düzeyidir. Çalışmanın örneklem grubunu; 2011- 2012 eğitim- öğretim yılının II. yarıyılında üniversitelerin eğitim fakülteleri müzik eğitimi anabilim dallarında öğrenim görmekte olan 770 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma verileri araştırmacı tarafından geliştirilen anket aracılığıyla toplanmıştır. Çalışmada kategorik değişkenler arasındaki ilişkinin test edilmesinde ki-kare testi uygulanmıştır. Kategorik değişkenler arasında ilişkinin anlamlı bulunduğu durumlar için hesaplanan ilişki katsayıları (gamma, cramer v) ki- kare değeriyle birlikte verilmiştir. Verilerin analizlerinden elde edilen bulgular 0.01 ve 0.05 anlamlılık düzeylerinde yorumlanmıştır. Çalışma sonuçlarına göre; öğrencinin öğrenim gördüğü sınıf düzeyi yükseldikçe, piyanoda çalışılan etütlerin/ eserlerin düzeyi de yükseliş göstermektedir (?2(9)=85.95; p

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to examine the relationships between levels of study along with work levels practiced by prospective music teachers in piano lessons and certain variables. These variables are class, type of high school graduated from, gender, the number of students between whom the weekly course hours are split, working area of piano lessons, academic success level in piano lessons, the type of the in

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics