VEYSEL ÇOLAK’TAN DİDAKTİK BİR POETİKA DENEMESİ: ŞİİR NEDİR VE NASIL YAZILIR?
A DIDACTIC-POETICA TRIAL FROM VEYSEL COLAK: ŞİİR NEDİR VE NASIL YAZILIR?

Author : Fethi DEMİR
Number of pages : 337-350

Abstract

Edebiyat teorisi üzerine yapılan çalışmaların tarihi, neredeyse yazılı edebiyatın tarihi kadar eskidir. Şairler, yazarlar ve edebiyatçılar bir taraftan sanatsal bir üretim içersinde olurken; öte taraftan sanat eserinin içeriğini, yapısını, tekniğini ve oluşumunu açıklamaya çalışan teorik çalışmalar üretirler. Bu teorik çalışmaların en önemlisi de tarih boyunca farklı anlamlar kazanan poetikadır. Önceleri Aristoteles’in -aynı zamanda türün ilk örneği olan- Poetika’sından hareketle trajedi ve destan türlerinin temel özelliklerinin ve bileşenlerinin ortaya konmasına dayanan poetik çalışmaların çerçevesi; sonraları, daha çok şiirle sınırlandırılır. Özellikle 19. yüzyıldan sonra bu yönü daha da belirginleşen poetika kavramı, şiiri genel anlamda kavrayan, onun biçimini, muhteviyatını, üslubunu, estetiğini kapsayan konuları belli bir örneğe bağlı kalmaksızın irdeleyen bir bilgi dalına dönüşür. Bu bağlamda birçok şair, şiire dair fikirlerini, şiir anlayışlarını yansıtan poetikalar kaleme alır. Bu poetikalar, kimi zaman şairin poetik fikirlerini yazdığı şiirler aracılığıyla dile getirmek istemesi sebebiyle manzum; kimi zaman da teorik bir çerçeve oluşturma gayesiyle mensur bir karakter taşıyabilir. İşte bu teorik bağlam içerisinde Çağdaş Türk Şiirinin önemli şairlerinden Veysel Çolak da poetika dağarcığına didaktik bir çalışmayla katkı sunar. Veysel Çolak, Şiir Nedir ve Nasıl Yazılır? adlı çalışmasında eğitimci kimliğinin de etkisiyle müstakil, düzenli ve didaktik yönü oldukça vurgulu bir poetik metin üretir. Bu yönüyle Türk şiir geleneği içerisindeki birçok poetika kitabından farklı bir yerde duran bu metinde, Veysel Çolak, şiir tanımlanabilir ve öğretilebilir nosyonundan hareket eder. Şiirin içeriğine, yapısına, güncelle olan ilişkisine, yazılma sürecine, okur tarafından nasıl okunmasına ve alımlanmasına dair fikirlerini somut örnekler ve uygulamalar üzerinden açıklar.

Keywords

Didaktik Poetika, Şiir Nedir ve Nasıl Yazılır?, Veysel Çolak

Read: 748

Download: 232