OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MÜZİK DERSLERİNE İLİŞKİN YETERLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2013-6 Issue 3
Number of pages: 321-331
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çocukluk döneminden başlayan sağlıklı bir müzik eğitiminin bireyleri gelecek yaşamlarında daha başarılı ve mutlu yaptığı (Malkoç ve Ceylan, 2011:57) ifade edilmektedir. Bu nedenle okul öncesinde verilecek müzik eğitimi ve öğretimi daha çok önem kazanmaktadır. Okul öncesi öğretmen adaylarının öğrencileriyle yapacakları müzik etkinliklerinde daha verimli ve etkili olabilmeleri için müziksel donanımları önem arz etmektedir. Yapılan araştırmalar (Altaş, 2006; Dere, 2008; Göncü, 2009,2010; Temiz, 2006; Tufan, 2006) okulöncesi eğitim sürecinde görev alacak olan öğretmenlerin müzik eğitimi konusundaki birikimlerinin yeterli olmadığını göstermektedir. Öğretmenlerin mesleki açıdan ne ölçüde yeterli olarak yetiştirildiklerinin yanında onların kendilerini ne ölçüde yeterli olarak gördükleri, algıladıkları önem taşımaktadır. Bu durum öğretmenlerin kendilerine güven duymaları ve kendini tanıyarak değerlendirebilmeleri ile ilişkilidir. Kendini objektif bir şekilde değerlendiren ve kendine güvenen bir öğretmenin başarıya daha yakın olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır” (Üstüner, Demirtaş, Cömert, Özer, 2009:10). Bu görüşlerden hareketle araştırmada okul öncesi öğretmen adaylarının müzik derslerindeki yeterlik düzeylerine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma, tarama modelinde betimsel bir çalışma olup, çalışma grubunu Mersin Üniversitesi Okul öncesi öğretmenliği öğrencileri (n=100) oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak uzman görüşleri doğrultusunda Likert tipi ölçek model alınarak araştırmacı tarafından hazırlanan anket kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde, frekans ve yüzdeler ile aritmetik ortalama ve standart sapma dağılımları kullanılmıştır. Araştırma sonucu öğrencilerin müziksel donanımlarında eksiklikler saptanmıştır.

Keywords

Abstract

A healthy music life starting from childhood will make the in

Keywords