BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN SPOR MEDYASI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Author:

Number of pages: 1517-1528
Year-Number: 2013-6 Issue 2

Abstract

Bu çalışma Türkiye’deki beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin spor medyası hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bolu, Düzce ve Sakarya illeri ve ilçelerinde görev yapan ve tesadüfî yolla seçilen öğretmenler araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Öğretmenlerin spor medyası hakkındaki görüşleri almak için literatür taranarak 21 maddelik Likert tipi bir anket hazırlanmıştır. Uzman görüşleri sonrasında düzeltmeler yapılmış ve anketler araştırmacılar tarafından 272 öğretmene uygulanmıştır. Verilerin güvenirliğine ilişkin Cronbach’s Alpha değeri, 0.639 olarak tespit edilmiştir. Ankete katılan öğretmenlerin görüşlerine göre medya spora yeteri kadar yer vermesine rağmen (4.04), futbol dışındaki spor branşlarına yer vermemektedir (1.98). Haberlerdeki asıl spor olayının futbol ağırlıklı olduğu (4.31) belirtilmiştir. Beden eğitimi ve spor öğretmenleri, spor medyasını niteliksiz, bilimsellikten uzak, taraftara yönelik yayın yapan bir anlayışta görmektedir. Öğretmenlere göre medya, yazılı ve görsel araçlarıyla spor sahalarında şiddeti arttırıcı bir faktördür. Aynı zamanda taraftarlar üzerinde sporun ana unsurları olan sporcu, hakem ve yöneticilerden daha etkilidir. Öğretmenlere göre spor medyası ülkedeki spor branşlarının tanıtılmasına da katkı sağlamaktadır ve oyun kurallarının öğrenilmesinde etkilidir. Genelde sosyo ekonomik açıdan alt kesime hitap ettiği kabul edilen Türkiye’deki spor medyası, beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin toplum için düşündüğü beklentileri karşılamaktan oldukça uzaktır. Beden eğitimi öğretmenlerine göre, medya sporun gelişmesine katkı sağlama misyonuyla hareket etmelidir ve futbol dışındaki spor branşlarına daha fazla yer vermelidir.

Keywords

Abstract

This research aims to identify the opinions of physical education and sports teachers in Turkey regarding the sports media. The sample of the study was made up of randomly selected physical education and sports teachers working in Bolu, Düzce and Sakarya provinces and their districts. The literature was reviewed and a 21-item Likert type survey was developed in order to gather the opinions of teachers about the sports media. After collecting the expert views, revisions were made to the survey which was implemented to 272 teachers. Cronbach’s Alpha value which shows the reliability of the data was found out to be 0.639. According to teacher opinions, although media allocates importance to sports (4.04), it does not cover various sports branches (1.98). It was mentioned by the teachers that the most conspicuous sports event in the news was football (4.31). The physical education and sports teachers characterize the sports media as an effective but extensively football-oriented, unqualified, unscientific tool that publishes and broadcasts for the sake of the fans. According to these teachers, the sports media is a factor that intensifies violence in sports fields with its visual and printed tools. It was also seen as more effective on the fans compared to the main elements of sports: sportsmen/women, referees and administrators. According to the teachers, sports media contributes to the introduction of sports branches in the country and very effective in teaching the rules of games.

Keywords