SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN ALTERNATİF DEĞERLENDİRME KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2013-6 Issue 3
Number of pages: 661-683
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sosyal bilgiler öğretmelerinin alternatif değerlendirme konusundaki görüşlerini betimlenme amacıyla yapılan bu araştırma, nitel araştırma modellerinden fenomonolojik bir durum çalışması niteliğindedir. Araştırmanın verileri iki oturumdan oluşan odak grup görüşmeleri yoluyla toplanmıştır. Odak grup görüşmeleri, 6’sı erkek ve 5’i kadın olmak üzere toplam 11 sosyal bilgiler öğretmeni ile gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgulara göre şu sonuçlara ulaşılmıştır: Sosyal bilgiler öğretmenleri alternatif değerlendirme için “proje-performans değerlendirmesi”, “aşama aşama değerlendirme”, “belli bir süreçte öğrencinin performansını ve katettiği aşamaları görme”, “öğrencinin sosyalleşmesi”, “belli bir periyottaki işlemi kontrol altında tutma” ve “sadece bilgiyi edinme değil bilgiyi hayata geçirme” şeklinde betimlemelerde bulunmuşlardır. Sosyal bilgiler öğretmenleri performans ödevleri, projeler, portfolyo, dereceli puanlama anahtarı, öz değerlendirme, akran değerlendirme, günlükler, seminerler ve konferansları alternatif değerlendirme çeşitleri olarak belirtmişlerdir. Sosyal bilgiler öğretmenlerinin alternatif değerlendirmede karşılaştıkları sorunlar ve bunlara önerdikleri çözümler sistem, öğretmen-öğrenci, okul ve veliler ile ilgili olmak üzere dört grupta toplanmıştır. Öğretmenlere göre “sınav sistemi”, “okul idarecilerinin notları sistemde değiştirmesi” ve “sosyal bilgiler ders saatinin az olması” en çok karşılaştıkları sorunlardan bazılarıdır. “Sınav sistemi değiştirilmeli”, “MEB not sistemini denetlemeli ve kontrol altına almalı” ve “Sosyal bilgiler ders saatlerinin artırılması” ise öğretmenlerin en çok ifade ettikleri çözümlerdir. Sosyal bilgiler öğretmenleri, alternatif değerlendirmenin sosyal bilgiler dersi öğretimindeki avantajlarını 17 başlıkta ifade etmişlerdir. Buna göre “öğretmenin yükünü azaltır”, “kalıcı öğrenmeler gerçekleşir” ve “öğrencilerin araştırma becerisi gelişir” en çok ifade edilen avantajlardır. Alternatif değerlendirmenin sosyal bilgiler dersi öğretimindeki dezavantajları ise 7 başlıkta ifade edilmiştir. Öğretmenlere göre “öğretmene ek yük getirir”, “zaman sıkıntısı ortaya çıkar” ve “maliyeti çoktur” en çok ifade edilen dezavantajlardır.

Keywords

Abstract

This study which was carried out in order to describe views of social studies teachers about alternative assessment is a phenomenological case study from qualitative research models. Data of the study was obtained with focus group discussions composed of sessions. Focus group discussions were made with 11 social studies teacher; 6 male and 5 female. According to the findings, these results were attained: social studies teachers made such descriptions about alternative assessment; “Project-performance assessment”, “step-by-step assessment”, “observing the performance and progress of student in a specific period of time”, “socialization of student”, “controlling the process in a certain period” and “not only acquisition but also actualization of knowledge”. Social studies teachers describe performance homework, projects, portfolio, rubric, self-assessment, peer assessment, diaries, seminars and conferences as types of alternative assessment. Problems confronted by social studies teachers in alternative assessment and solutions they suggest for these problems were

Keywords