AN EMPIRICAL STUDY ON CONDITIONAL CONSERVATISM AND VALUE RELEVANCE OF EARNINGS

Author:

Number of pages: 1697-1720
Year-Number: 2013-6 Issue 2

Abstract

İhtiyatlılık muhasebedeki en eski kavramlardan biridir ve büyük bir etkisi vardır. Ancak muhasebede ihtiyatlılık üzerine yapılan tartışmalar ortaya çıkışı kadar eskidir. Muhasebede ihtiyatlılığın önemi aynı zamanda önemli bir finansal tablo kalemi olan kazancın (karın) özelliklerinden biri olmasına dayanmaktadır. Kazanç kalitesi ölçülürken, ihtiyatlılık da dikkate alınmaktadır.Bu çalışmada muhasebede ihtiyatlılık üzerine olan literatüre Türkiye’de yapılan ampirik bir araştırma ile katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Bu çalışmanın motivasyonlarından birisi de Türkiye’de muhasebede ihtiyatlılık üzerine sınırlı sayıda araştırma olmasıdır. Muhasebede ihtiyatlılığın iki türünden birisi olan koşula bağlı ihtiyatlılık değerleme açısından muhasebe bilgisinin kullanışlılığı üzerindeki etkisi bağlamında ele alınmaktadır. Karın getiriye yansıması finansal bilginin kullanşılılığının göstergesi olarak seçilmiştir.Muhasebede ihtiyatlılık ve karın veya defter değerlerinin getiriye yansıması ayrı ayrı çok ilgi çekici araştırma konuları olmalarına rağmen, bu iki kavram arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışma sayısı yüksek değildir. Bu çalışmada ayrıca farklı bulgular elde edilmiş olan bu alana katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Koşula bağlı ihtiyatlılık ve karın getiriye yansımasının ölçülmesi için kullanılan yöntemler hem finansal muhasebe hem de sermaye piyasası verisi içerdiği için bu çalışmanın bir katkısı da Türkiye’de yapılan Sermaye Piyasasına Dayalı Muhasebe Araştırmaları’nadır. Panel veri istatistiksel analizi kullanılarak İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören 106 üretim şirketi için elde edilen ampirik kanıtlar koşula bağlı ihtiyatlılığın karın getiriye yansıması üzerinde olumsuz bir etkisinin olduğunu göstermektedir. Bulgular ayrıca Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu’nun ihtiyatlılığı Kavramsal Çerçeve’den çıkarma kararlarını destekler niteliktedir.

Keywords

Abstract

Conservatism is one of the oldest concepts in accounting and has a great influence. However debates on accounting conservatism are as old as its existence. Significance of accounting conservatism also bases on being one of attributes of earnings that is a significant item in financial statements. While estimating quality of earnings, conservatism is taken into consideration. In this study it is aimed to contribute to literature on accounting conservatism with empirical research in Turkey. One of the motivations of this study is limited number of research on accounting conservatism in Turkey. Conditional conservatism which is one of two types of accounting conservatism is held in context of its impact on usefulness of accounting information for valuation. Value relevance of earnings is chosen as the proxy for usefulness of accounting information. Although accounting conservatism and value relevance of earnings or book values are very attractive research topics separately, the number of studies that analyzes the relation between these two concepts is not very high. It is also aimed to contribute to this area in which mixed evidence has been obtained. As measurement methods for conditional conservatism and value relevance of earnings contain both financial accounting and capital market data, another contribution of this study is to Capital Market Based Accounting Research in Turkey. Empirical evidence provided using panel data statistical analysis on 106 manufacturing firms listed on Istanbul Stock Exchange indicates that conditional conservatism has a negative impact on value relevance of earnings. The findings of the study also support the decision of International Accounting Standards Board for the exclusion of conservatism from Conceptual Framework.

Keywords