KIRGIZİSTAN SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETİ

Author:

Number of pages: 1749-1767
Year-Number: 2013-6 Issue 2

Abstract

Bu makalede Kırgız Sovyet devletinin oluşumu anlatılmıştır. Kırgızlar Orta Asya’daki Müslüman Türk boylarından biridir. Türk halkları içinde en eski geçmişe sahip olan Kırgız adı tarihi kaynaklarda yer almaktadır. Kırgızlar Çin tarih kayıtlarında M.Ö. 203-201’lerde geçmektedir. Rusya’nın Kırgızistan’ı işgali 19. yüzyılın ortalarında başlamış ve 1876 yılında Kırgızistan’ın tamamı Rus İmparatorluğu’na dahil edilmiştir. Kırgızistan Rus koloni siyasetinin önemli bir alanı olmuştur. Kırgızistan’ın en iyi toprakları Rus ve Slav göçmenlere verilmiştir 1917 yılında Türk Dünyasında çok önemli olaylar meydana geldi. Çünkü Rusya da birçok Türk topluluğu yaşamakta idi. Bolşevik İhtilali Kırgızistanda Çarlık hakimiyetine son verdi, ancak Kırgızlara bağımsızlık getirmedi. Sovyet rejimi 1919 ‘da Kırgızistanda kontrolü ele aldığı zaman Kırgızistan Kara Kırgız Otonom Bölgesi olarak yeniden adlandırıldı. Kara Kırgız Özerk Bölgesi Devrim Komitesi, Kırgızistan’ın ve Türkistan’da oluşan yeni devletlerin arasında sınırları belirlemenin zaruretini dile getirdi. Kırgızistan’ı bölgelere ayırmak amacıyla komisyon oluşturuldu ve bu komisyona Kırgızistan’ın sınırlarını netleştirme, komşu devletlerle paylaşılamayan bölgeleri belirleme, bu topraklarla ilgili bilgi toplama gibi görevler verildi. Kırgızlar 1920’li yılların ortalarına kadar Kazaklardan ayırt edilmek için Kara Kırgız olarak isimlendirildiler. 1926 yılında Kara Kırgız Otonom Cumhuriyeti, 1936 yılında ise Kırgız Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti olarak yeniden adlandırıldı.

Keywords

Abstract

In this article, the formation of Kyrgyz Soviet State is discussed. Kyrgyzs are one of muslim tribes in Central Asia. Having the oldest history in Turkish nations, the name of Kyrgyz takes place in historical contexts. Kyrgyzs take place in history registers of China in 203-201s BC. The invasion of Kyrgyzstan by Russia started in the mids of 19th century and all of Kyrgyzstan was completely invaded by Russian Empire in the year 1876. Kyrgyzstan became an important area of Russian colonial policy. The best lands of Kyrgyzstan was given to Russian and Slavic immigrants. So many important events happened in Turkish World in the year 1917. Because there were lots of Turkish communities living in Russian then. Bolshevik Revolution ended the Tsarist rule in Kyrgyzstan but it didnt bring independence to Kyrgyzs. Kyrgyzstan was renamed as Kyrgyzstan Kara Kyrgyz Autonomous Region when Soviet regime took the control in Kyrgyzstan in 1919. The revolution committee of Kara Kyrgyz Autonomous Region took the decision of detecting the borders among their country and the other countries in Turkistan as it was a necessity because of the uncertainty during then. A commission was created for the purpose of territioralizing Kyrgyzstan and this commission was given the duties of clarifying the borders of Kyrgyzstan, Kyrgyzs was named as Kara Kyrgyz for being distinguished from Kazakhs till the mids of 1920s. It was renamed as Kara Kyrgyz Autonomous Republic in 1926 and as Kyrgyz Soviet Socialist Republic in 1936.

Keywords