SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DEĞERLER EĞİTİMİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2013-6 Issue 3
Number of pages: 361-388
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, sınıf öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler dersinde değerlerin kazandırılması ile ilgili görüşlerini ortaya koymak amaçlanmaktadır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı bu araştırmada veriler odak grup görüşmeleri ile toplanmıştır. Örneklemede ise amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcılarını ise, 2011-2012 eğitim öğretim yılında Afyonkarahisar merkez ilçeye bağlı ilköğretim okullarında görev yapmakta olan 4. ve 5. sınıf öğrencilerini okutan sınıf öğretmenleri oluşturmuştur. Odak grup görüşmeleri 4’er kişiden oluşan 3 grupla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, sınıf öğretmenlerinin Sosyal Bilgiler dersinde değerler eğitimi hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan altı açık uçlu sorudan oluşan yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, nitel veri analizi tekniklerinden içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırmada elde edilen veriler, (1) değerler eğitiminin tanımı, (2) Sosyal Bilgiler dersinde değerler eğitimi, (3) Sosyal Bilgiler dersinde değerler eğitiminde kullanılan yaklaşım, strateji, yöntem ve teknikler, (4) Sosyal Bilgiler dersinde değerler eğitiminde program, (5) Sosyal Bilgiler dersinde değerler eğitiminde kaynaklar, (6) Sosyal Bilgiler dersinde değerler eğitimini zorlaştıran etmenler, (7) Sosyal Bilgiler dersinde değerler eğitimini kolaylaştıran etmenler, (8) Sosyal Bilgiler dersinde değerler eğitimi ile kazandırılan önemli değerler temaları altında yorumlanmıştır. Odak grup görüşmesine katılan öğretmenlerin görüşlerini çarpıcı bir biçimde yansıtmak amacıyla, yapılan doğrudan alıntılarla da araştırmanın sonucunda elde edilen bulgular desteklenmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to reveal the opinions of the class teachers about value education in social studies lesson. Data is gathered by focus group interviews as a qualitative research method. Criterion sampling; one of the methods of purposive sampling is applied. The participants are the teachers of 4th and 5th classes who work in the schools of the centric district of Afyonkarahisar during the educational year of 2011-2012. There are three focus groups; each one consisting of four teachers. Semi-structured interview form that contains six questions is used. The questions of the interview form were created by the researcher. The findings are analysed by content analysis; one of the qualitative data analysis techniques. The data is interpreted according to the following themes; (1) the definition of value education, (2) value education in social studies lesson,(3) the approaches, strategies, methods and techniques used in value education in social studies lesson, (4) the curriculum in value education in social studies lesson, (5) the resources in value education in social studies lesson, (6) the factors complicating value education in social studies lesson, (7) the factors facilitating value education in social studies lesson, (8) important values that are redounded by value education in social studies lesson. For the purpose of reflecting the opinions strikingly, the findings are strengthened with the direct excerpts of the opinions of the teachers.

Keywords