ÖĞRETMEN VE OKUL YÖNETİCİLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE İL/İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETİCİLERİNİN ETİK LİDERLİK DAVRANIŞLARI

Author:

Year-Number: 2013-6 Issue 3
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Eğitim Yönetimi
Number of pages: 509-527
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı öğretmen ve okul yöneticilerinin görüşleri doğrultusunda il ve ilçe milli eğitim kurumları yöneticilerinin etik liderlik davranışları sergileme düzeyini belirlemektir. Araştırma 2010-2011 eğitim-öğretim yılında, Elazığ il merkezinde görevli ilköğretim kurumlarında görevli 759 öğretmen ve okul yöneticisinin katılımıyla yürütülmüştür. Nicel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı bu çalışmada veri toplama aracı olarak Langlois (2007) tarafından geliştirilen Etik Liderlik Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programında çözümlenmiştir. Veri analizinde frekans analizi, ikili karşılaştırmalarda bağımsız gruplar t testi, üçlü karşılaştırmalar için ise one way anova (varyans analizi) kullanılmıştır. Öğretmen ve okul yöneticileri genel olarak il ve ilçe milli eğitim kurumları yöneticilerinin aldıkları kararlarda yasal kurallara bağlı olduklarını, eşit ve adaletli davrandıklarını belirtmişlerdir. Ancak yasal metinlerde açıklanmayan konulardaki etik sorunlarda yöneticilerin etik ikilemler yaşadıkları görülmektedir. Eğitim yöneticileri etik sorunları en kısa sürede çözmeye gayret etmektedir. Araştırmaya katılan öğretmen ve okul yöneticilerinin görüşlerinde cinsiyet ve branş değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık bulunmamışken kıdem değişkenine göre anlamlı farklılığın olduğu görülmüştür. Öğretmen ve okul yöneticilerinin kıdemlerinin artmasıyla il ve ilçe milli eğitim kurumları yöneticilerinin etik ilkeler çerçevesinde hareket ettiği yönündeki düşünceleri öne çıkmaktadır. Öğretmenlerin % 27,62’ı iş ortamında etik bir sorunla karşılaştıklarında kendilerini kızgın hissederken, % 25,60’lık bir kısmı etik sorunlar karşısında utandıklarını belirtmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the degree of ethical leadership behaviours of provincial and district national educational administrators according to teachers and school administrators’ point of view. As a quantitative research, this study was carried out in the academic year of 2010-2011 with the participation of 371 teachers who were employed in elementary schools in Elazığ in Turkey. Ethical Leadership Questionnaire developed by Langlois (2007) has been used in the research. All the data was processed by SPSS statistical software. One way Anova, frequency and t test were used for the analysis. According to the findings of study, teachers and school administrators generally think that as the year of seniority increases, more teachers think that provincial and district national educational administrators act within the ethical standards. They are fair, committed to the legal regulations and impartial while they solve an ethical problem; however the provincial and district national educational administrators face ethical dilemmas when have a problem which is not explained in the legal regulations. The provincial and district national educational administrators try to resolve the ethical issues as soon as possible. According to the findings no significant difference among teachers and school administrators’ view of ethical leadership behaviours has been seen by gender and branch variables, it has been observed by seniority variable. As the year of seniority increases, more teachers and school administrators think that provincial administrators act within the ethical standards. 27,62 % of the teachers in the research have stated that they feel angry when they face an ethical problem at work whereas 25,60 % are humiliated to the ethical problems.

Keywords