BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRETMEN ADAYLARI İLE EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİMSEL EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 1817-1828
Year-Number: 2013-6 Issue 2

Abstract

Epistemoloji, bilgiyi araştıran bir felsefi akımdır. Epistemolojik inanç ise bireyin, bilgiyi nasıl öğrendiği ve öğrettiğine yönelik kendi kişisel yorumlarıdır. Öyle ki epistemolojik inanç, bireylerin yaşamları süresince aldığı bütün kararları ve bu kararları uygularken sergilemiş oldukları davranışların sebeplerini oluşturmaktadır. Epistemolojik inancın kendine has özellikleri bulunurken oluşumunu ve gelişimini çeşitli değişkenler etkilemektedir. Bu değişkenler aile yapısı, içinde yaşanılan çevre, yaş faktörü ve eğitim düzeyi olarak sıralandırabiliriz. Bu araştırma, 2012-2013 eğitim öğretim yılında Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi 4. sınıf öğretmen adayları ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 3. ve 4. sınıf öğretmen adaylarının bilimsel epistemolojik inançlarının düzeyini çeşitli değişkenler açısından incelemek amacıyla yapılan, tarama modelli bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu Fırat Üniversitesi Beben Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 3. ve 4. sınıf öğretmen adayları ile Eğitim Fakültesi 4.sınıf öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmada Pomeroy (1993) tarafından geliştirilen ve Deryakulu ve Bıkmaz (2003) tarafından Türkçeye uyarlanan “Bilimsel Epistemolojik İnançlar Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde SPSS 15 istatistik programı kullanılmış, değişkenler arasındaki farkta 0.05 önem düzeyi dikkate alınmıştır. Sonuç olarak; öğretmen adaylarının bölüm, cinsiyet, yaş, bölümü kendi istekleri ile seçmiş olmaları ve araştırma yapmayı sevmeleri gibi değişkenler ile “bilimsel epistemolojik inançlar” arasında anlamlı ilişki tespit edilmekle beraber, bilimsel epistemolojik inanç düzeyinin, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğretmen adaylarının Eğitim Fakültesi öğretmen adaylarından daha yüksek olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

Epistemology is philosophical movement that searches for the knowledge. Epistemological belief is the person’s own comments about how one learns and teaches the knowledge. So, the epistemological beliefs demonstrate all decisions taken during the lives of in

Keywords