TÜRKÇE ÖĞRENEN YABANCILAR İÇİN KONUŞMA KAYGISI ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE FORMUNUN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 3
Language : null
Konu : Türkçe eğitimi (Yabancılara Türkçe Öğretimi)
Number of pages: 389-404
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Türkçeyi öğrenen yabancı öğrencilerinin konuşma kaygılarını ölçmek amacıyla Woodrow (2006) tarafından geliştirilen “İkinci Dil Konuşma Kaygısı Ölçeği”nin Türkçe uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yapmaktır. Araştırmanın çalışma grubu, Gazi Üniversitesi TÖMER’de öğrenim gören 75 öğrenciden oluşmaktadır. Elde edilen veriler üzerinde ölçeğin geçerliğine ilişkin bilgi elde edebilmek için döndürülmüş temel bileşenler faktör analizi kullanılmıştır. Analiz sonucunda orijinal ölçekteki gibi 2 alt faktörlü bir yapıya ulaşılmıştır. Madde geçerliğine kanıt olarak madde toplam test korelasyonları hesaplanmıştır. Madde test korelasyonlarının 0,55 ile 0,72 arasında değiştiği saptanmıştır. Ölçeğin güvenirliğini belirlemek için hesaplanan Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı hesaplanmış ve ölçeğin sınıf içi konuşma kaygısı ve sınıf dışı konuşma kaygısı olmak üzere 2 faktörden oluştuğu ve sınıf içi konuşma kaygısının ,90; sınıf dışı konuşma kaygısının ,93 ve toplamda ,91 güvenilir bulunduğu görülmüştür. Tüm ölçek için test tekrar test güvenirlik katsayısı 0,90 olarak bulunmuştur. Bu bulgular ışığında “İkinci Dil Konuşma Kaygısı Ölçeği”nin Türkçe formundan elde edilen puanların geçerli ve güvenilir bir biçimde kullanılabileceğini göstermektedir. Ayrıca araştırmada Türkçeyi ikinci dil olarak öğrenen öğrencilerinin konuşma kaygıları cinsiyete, ülke değişkenine ve yaş değişkenine göre istatistikî olarak anlamlı bir farklılık oluşturmamıştır. Bu durum konuşma kaygısının bireylerin kişisel özellikleriyle bir ilgisi olmadığını ve beceri boyutunda bir durum olarak algılandığını göstermektedir.

Keywords

Abstract

The goal of this study is to have an analysis on the Turkish adaptation, validity and reliability of “the Scale for Second Language Speaking Anxiety” developed by Woodrow (2006) in order to measure speech anxieties of foreign students of Turkish language. The study group of the research consisted of 75 students studying in TÖMER, Gazi University. The rotated principal components factor analysis was done on the data collected to have an idea about the validity of the scale. At the end of the analysis, a structure of 2 sub-factor was reached as it was in the original scale. As an evidence for material validity, the total material correlations of tests were calculated. It was determined that material test correlations varied between 0,55 and 0,72. The internal consistency coefficient Cronbach alfa was calculated in order to measure the validity of the scale. It was seen that the scale consisted of two factors composed of speech anxiety within the classroom and speech anxiety outside the classroom. The speech anxiety inside the classroom was 90, and that outside the classroom was 93, which composed a validity of 91 in total. The retest reliability coefficient was found to be 0,90. Under the light of these findings, the scores got in the Turkish forum of “the Scale for Second Language Speaking Anxiety” were found to be valid and reliable. Moreover, the speech anxiety of learners of Turkish as a second language did not show a significant difference in accordance with their gender, country or age variables. This showed that speech anxiety had no relation to in

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics