DEVELOPMENT OF UNDESIRABLE TEACHER BEHAVIOR SCALE

Author:

Year-Number: 2013-6 Issue 3
Number of pages: 1043-1065
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İstenmeyen davranış, duruma veya ortama uygun olmayan, fakat bilinçli olarak yapılan davranışlardır. Buna göre okulda ve sınıfta eğitsel çabalara engel olan davranışların tümü istenmeyen/olumsuz davranış olarak nitelendirilebilir (Sağlam ve diğ., 2007). Ancak okullarda karşılaşılan istenmeyen davranışlardan söz edildiğinde, akla ilk gelen öğrencilerin istenmeyen davranışları olmaktadır. Oysa öğretmenler de bazı istenmeyen davranışlar gösterebilmekte ve bu davranışlar öğrencilerin öğrenmeleri ve davranışları üzerinde olumsuz sonuçlara yol açmakta (Bonfield 2003; Dolin 1995; Toale 2001) ya da onların kendilerine güvenlerini ve öğrenme becerilerini yok edebilmektedir (Çıngır 2004). Bu araştırmada Eğitim Fakültesi öğrencilerinin bu güne kadar geçen öğrencilik yaşamalarında öğrenim sürecinde karşılaştıkları öğretmen saldırgan davranışlarını onların algılarına göre ortaya koyabilmek için geliştirilmiş olan “Öğrenci algılarına göre sınıflarda öğretmen saldırgan davranışı Ölçeği”nin geçerlik ve güvenirliğini ve bu analizler sonucunda oluşan modelin doğruluğun test etmek amaçlanmıştır. Toplam 38 maddeye sahip olan öğretmen saldırgan davranışları ölçeği 357 üniversite öğrencisine uygulanmış ve yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin iki faktörlü bir yapıya sahip olduğu saptanmıştır. Yapılan açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri sonucunda elde edilen değerler itibari ile geliştirilen ölçeğin geçerli, güvenilir ve kuramsal temeli sağlam bir ölçek olduğu belirtilebilir.

Keywords

Abstract

Undesirable behaviors are those actions which are inappropriate for the situation or context in question, but they are consciously developed. In this context, all of the behaviors that hinder educational activities in the class and at school can be considered as undesirable/negative behaviors (Sağlam, 2007). However, when undesirable behaviors at schools are mentioned, inappropriate student behaviors come to the mind first. In fact, teachers may also exhibit some undesirable behaviors, and these behaviors negatively affect the learning process and learners' behaviors (Bonfield, 2003; Dolin, 1995; Toale 2001) or such behaviors might destroy learners' self-esteem and learning abilities (Çıngır, 2004). This study aims to test validity and reliability of "the scale for aggressive teacher behavior in the classroom based on learner perceptions," which was developed to reveal teacher aggression that educational faculty students have encountered so far during their educational life, and it also aims to examine the accuracy of the model that emerged as a result of the analyses. The aggressive teacher behavior scale with totally 38 items was administered to 357 university students and through exploratory factor analysis it was found that the scale had two factors. The values obtained through the exploratory and confirmatory factor analyses imply that the scale is valid, reliable and has a strong theoretical background.

Keywords