KAMUDA YÖNETİM KÜLTÜRÜ

Author:

Year-Number: 2013-6 Issue 3
Number of pages: 925-946
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yönetim kültürüne ilişkin çalışmaların dünyada ve Türkiye’de çok yetersiz olduğunu söylemek mümkündür. Yönetim kültürü, bir kurumda yöneticilerin yönetim tarzlarına yansıyan değerler, inançlar, beklenti ve davranışlar sistemidir. Yönetim kültürü ile özel veya kamu sektöründe görev yapan yöneticilerin, organizasyonun gelişimini sağlamak amacıyla kararlarına ve hareketlerine yansıyan inançlarının, değerlerinin, tavır ve davranışlarının özeti anlaşılır. Bu anlamda yönetim kültürü kavramı tanımlanırken, aktif ve özne olan unsurun “yönetici” olduğu söylenebilir. Zira yöneticilere ait değer, inanç, norm ve davranışların yönetim usulü olarak belirmesi söz konusudur. Öte yandan kamu yönetimine uzun bir süre damgasını vuran geleneksel yönetim anlayışı devletin toplumdaki rolünü merkeziyetçi, kısıtlayıcı ve hiyerarşik yapıya ilişkin vurgularıyla tanımlamaktaydı. 1980’lerden itibaren dünya gündeminde geniş yankı bulan Yeni Kamu Yönetimi anlayışı ise, devletçi, bürokratik, zorlayıcı, tekdüze, merkeziyetçi ve hiyerarşik özellikler taşıyan kamu sektörünü; piyasa yönelimli, daha az bürokratik, müşteri odaklı, esnek, hesap verebilir, adem-i merkeziyetçi, girişimci ve yenilikçi gibi nitelikleri olan işletmecilik anlayışı çerçevesinde ele almaktadır. Bu anlayış, yöneticileri girişimciliğe sevk ederken, kişi ve kurumları performanslarını arttırmaya yöneltmektedir. Piyasa mekanizması da bu sürece, kamu yöneticilerinin ve kuruluşlarının performans hedeflerine ulaşma yöntemlerine ve tercihlerini belirlemelerine açıklık getirerek katkı sağlamaktadır. Dolayısıyla yeni bir yönetim kültürünün Yeni Kamu Yönetimi Anlayışı ile birlikte filizlendiğini söylemek mümkündür. Bu çalışmada yönetim kültürü kavramı, kültürün davranış örüntüsü oluşturma gücü ve kamu yönetimi kültürü içerisinde bürokratik kültür ve yeni yönetim kültürünün özellikleri irdelenecektir.

Keywords

Abstract

It is possible to say that studies on management culture in Turkey and the world are notably inadequate. The management culture is the values representing managers’ management styles, beliefs, expectations and behaviors system. Thanks to management culture, the abstract of beliefs, values, attitudes and behaviors that represent to decisions and movements of managers both in public and private sector on developing their organizations is understood. In this sense, it can be said, while explaining the term management culture that the “manager” is the active and subject element, because values, beliefs, norms and behaviors belonging to the managers form as the management style. On the other hand, traditional management understanding that left its mark on public management for a long while described state’s role in the society with focuses on centralization, restriction and hierarchical structure. New public management understanding which has had a broad repercussion in the world agenda since 1980s deals with public sector that is characterized as statist, bureaucratic, compulsive, monotonous, centralized and hierarchical in a business administration method with features of market orientation, less bureaucratic, customer centered, flexible, accountable, decentralized in management, entrepreneur and reformist. This understanding leads people and organizations improve their performance while directing managers to entrepreneurship. Market mechanism contributes to this process via clarifying public managers’ and organizations’ methods used in reaching their aims and determining their preferences. In other words, it is possible to say that a new management culture has begun to develop together with a new Public Management Understanding. Management culture term, culture’s power to create a behavior pattern, bureaucratic culture in public management culture and the features of new management culture will be examined.

Keywords