SINIF MEVCUDUNUN 2005 ÖĞRETİM PROGRAMLARI’NIN BAŞARISINA ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2013-6 Issue 2
Number of pages: 313-328
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sınıf mevcudu ülkemiz açısından, gelişmekte olan bir ülke olarak halen düzenlenmeye muhtaç bir gerçek konumundadır. Nüfusumuzun hızla çoğaldığı, eğitime verilen önemin sürekli yükselen bir grafik gösterdiği, okullaşma oranımızın arttığı halde sınıf mevcudu açısından istenilen rakamlara ulaşılamadığımız çok çeşitli akademik ortamlarda tartışılmaktadır. Sınıf mevcudunun eğitim öğretim faaliyetlerine etkisinin başrol pozisyonu taşıması sebebiyle yapılan eğitimsel değişikliklerin başarısı da tartışılacaktır. Bilindiği gibi 2005 yılında uygulamaya konan öğretim programları ülkemiz adına önemli bir reform olarak sunulurken uygulama ortamları açısından sorunlar olabileceği beklenmektedir. Bu araştırma İstanbul ili Sultangazi ilçesindeki ilköğretim okullarının 1-5. sınıflarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda sınıf mevcudunun eğitim-öğretime etkisini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu yüzden araştırmada ele alınan problem, “Sınıf mevcudunun 2005 Öğretim Programları’ nın başarısına etkisi üzerine öğretmen görüşleri nelerdir?” sorusu olmuştur. Araştırmanın evrenini 2011-2012 Öğretim yılında İstanbul ili Sultangazi ilçesinde bulunan 1-5. Sınıflarda görevli öğretmenleri oluşturmaktadır. Bu evren içerisinden araştırmaya dört devlet okulunda görevli toplam 193 sınıf öğretmeni katılmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda veri toplamak amacıyla, araştırmacılar tarafından hazırlanan veri toplama ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular çerçevesinde, sınıf öğretmenlerinin sınıf mevcudunun 2005 Öğretim Programları’nın başarısına ilişkin görüşleri ile cinsiyet, görev yapılan sınıf düzeyi değişkenleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Ancak; öğretmenin görev yaptığı sınıf mevcudu ve öğretmenin kıdemi değişkenleri açısından anlamlı bir farklılık bulunmuştur.

Keywords

Abstract

The class size is a reality which still requires a regulation in our country as it is a developing country. Various academic institutions are discussing that we haven’t yet reach the right class size as at the schools as much as we require even though our population, understanding to importance of education and schooling rate is increasing. As the class size is the main effect on our education activities, the educational changes that have been done will also be discussed. As well known, the new curriculum which has been put into practice in 2005 was announced as a reform while at the practice there are some possible problems are expected. This study aims to show the effect of class size on the education from the perspective of the classroom teachers who work grades 1 to 5 at the elementary schools. For this reason the question in this study was “What are the opinions of the classroom teachers on the effect of class size on the 2005 Elementary School Curriculums?” This study covers 1 to 5 classroom teachers who work at the elementary schools of Sultangazi district which are. And the chosen sample in this study is grades 1 to 5 classroom teachers from 75. Yıl, Esentepe, Orhangazi ve Yunus Emre Elementary Schools. From 4 government schools, 193 teachers attended in this study. To collecting data towards in line with this study; there is a data collection tool was used which has been made by the researchers. The research shows there's no significant difference on between the teachers' opinions about class size and gender and level of class. But there is a significant difference between the variables class size and the experiences that the teacher works.

Keywords