EĞİTİM DENETMENLERİNİN DENETİM ROLLERİNE İLİŞKİN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 2013-6 Issue 3
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 427-449
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, eğitim denetmenlerinin denetim rollerine ilişkin ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin görüşlerini ortaya koymak ve önerilerde bulunmaktır. Araştırmada “anket survey” türünde bir betimleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini; 2011-2012 eğitim ve öğretim yılı Bolu İli Mudurnu İlçesi genelinde 8 ilköğretim okulunda görev yapan 106 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada evren üzerinde çalışılmış örneklem belirleme yoluna gidilmemiştir. Tüm okullara dağıtılan anketlerden 86 anket geri dönmüş, 85 anket değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmada verileri toplamak için, iki bölümden oluşan bir ölçme aracı kullanılmıştır. Ölçme aracının birinci bölümünde; araştırmanın konusu hakkında görüşlerine başvurulan öğretmen gruplarına yönelik; cinsiyeti, hizmet yılı ve öğrenim durumları ile ilgili sorular bulunmaktadır. Ölçme aracının ikinci bölümünde; 35 madden oluşan bir anket kullanılmıştır. Kullanılan anketin maddeleri "Likert" tipi olup, değerlendirme beşli skala üzerinden yapılmıştır. Ölçme aracının iç güvenirliği için hesaplanan “Cronbach (Alfa)” katsayısı .97 olarak bulunmuştur. Verilerin analizinde frekans, yüzde, t-testi ve “Tek Yönlü Varyans Analizi” teknikleri kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin %61.2’sini kadın, %38.8’ini erkek öğretmenler oluşturmaktadır. Öğretmenlerin % 88. 23’ü lisans eğitimi; %10.’58’i ise yüksek lisans eğitimi almıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre eğitim denetmenlerinin denetim etkinliklerine ilişkin rollerini “kısmen” düzeyinde yerine getirdikleri; öğretmenlerin görüşleri arasında cinsiyet, öğrenim durumu ve hizmet yılı değişkenlerine göre anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to bring up the ideas of the teachers who work in primary schools related to the supervising roles of educational supervisors, and to make suggestions. The method used in the study is survey. The universe of research consists of 106 teachers who worked in 8 primary schools in Mudurnu, Bolu in 2011-2012 educational year. The study is conducted on the universe, no sample was selected. Of all the survey forms delivered to schools, 86 forms were back, and 85 of them were taken into consideration. A measuring tool that consisted of two parts was used in the study. In the first session of assessment instrument,there are questions about gender, labour year and the state of education for the teacher groups whose ideas were consulted about the research topic. In the second session of assessment instrument, a survey consisting of 35 items has been used. The items of the survey used is the “Likert” type and evaluation has been made on scale of five.he Cronbach Alfa co-efficient, measured for the internal validity of the measuring tool wasThe Cronbach Alfa co-efficient, measured for the internal validity of the measuring tool was .97 . Frequency, percentage, t-test an done way variance analysis tere used to analyse the data. %61.2 of the teachers in the study were female, and %38.8 of them were male. %88.23 of them had completed undergraduate studies, and %10.58 had completed graduate studies. According to the findings of the research, it is seen that the educational supervisors “partly” fulfill their duties and there is no meaningful difference between the ideas of the teachers according to their gender, educational background and years of service.

Keywords