İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENEN ÖRGÜTE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ (TUNCELİ MERKEZ İLÇE İLKÖĞRETİM OKULLARI ÖRNEĞİ)

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 3
Language : null
Konu : Yönetim Bilimleri
Number of pages: 451-478
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim öğretmenlerin görev yaptıkları okulların, bireysel, takım/ekip ve örgütsel öğrenme boyutlarında öğrenen örgüt özelliklerine sahip olma düzeyi ile öğrenen örgüt olmaya engel nedenlere ilişkin algılarını belirlemek ve bu algıları çeşitli değişkenlere göre incelemektir. Sistem yaklaşımına göre öğrenen örgütün ele alındığı bu çalışma tarama modelinde tasarlanmış betimsel bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubunu Tunceli merkez ilçede 2011–2012 öğretim yılında 10 ilköğretim okulunda çeşitli branşlardan 238 öğretmen oluşturmaktadır. Veriler araştırmacı tarafından geliştirilen “İlköğretim Okulların Öğrenen Örgüt Özelliklerini Taşıma Düzeylerine İlişkin Öğretmen Algılarını Belirleme Anketi’ kullanılarak toplanmıştır. Anketin geçerliği için uzman kanısı yanında, faktör analizi yapılmıştır. Ölçeğin ll. Bölüm ölçekleri varyansın %73.136’sını ve lll. Bölüm ölçeği ise varyansın %56.610’sını açıklamıştır. Yine ll. Bölümde yer alan ölçeklerin birlikte Alpha katsayısı 0.979 ve lll. Bölüm Ölçeğin Alpha katszayısı ise 0.931 olarak hesaplanmıştır. Toplanan veriler frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, t-Testi, ANOVA, Scheffe korelasyon istatistiği kullanılarak analiz edilmiştir. Anlamlılık testlerinde Alpha=.05 düzeyi esas alınmıştır. Araştırma sonuçları ilköğretim okullarındaki öğretmenler, görev yaptıkları oklarlın öğrenen örgüt özelliklerini birey-ekip ve örgütsel öğrenme boyutlarına ait toplam puan ortalamalarına göre üst düzeyde ( =3.43) taşıdığı görüşünde oldukları belirlenmiştir. Öğrenen örgüt olmaya engel nedenlere, öğretmenlerin katılma düzeyinin düşük çıkması ise ( =2,9610) bu bulguyu destekler nitelikte görülmüştür. Ayrıca öğretmenlerin öğrenen örgüt özelliklerine sahip olma düzeylerine ilişkin toplam ve alt ölçek puanları cinsiyet, hizmet süresi ve branşlarına göre yapılan karşılaştırmada farklılaşmalar tespit edilmiştir(p

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the level of possesing the characteristics of a learning organization at in

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics