YEREL SİYASETTE SEÇMEN BAĞLILIĞINI BELEDİYE HİZMET KALİTESİ ARACILIĞIYLA OLUŞTURMAK: TRB – I BÖLGESİ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2013-6 Issue 4
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Yönetim Bilimleri
Number of pages: 305-336
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kalkınmaya, demokrasiye, toplum barışına ve insan refahına özel sektörden çok daha fazla katkı sağlayan hizmetler kamu hizmetleridir. Kamu hizmetleri arasında da belediye hizmetleri özel bir konuma sahiptir. Demokrasi ve toplum barışı yerelde ne kadar güçlü olursa genelde de o kadar güçlü olacaktır. O halde yapılması gereken, yerel hizmetlerde önce kalite ölçülerini yakalayabilmek sonra ise bu durumu korumanın yollarına bakmaktır. Yakalanması gereken kalite ölçüleri, belediye hizmetlerinin kullanıcısı durumundaki vatandaşların belirlediği ölçülerdir. Bu anlamda, vatandaşların belediye hizmetlerinin kalitesine karşı duyarlı olacakları / olmaları beklenmelidir. Kaliteli hizmet sunan ve seçmene ilham veren (örnek olan) başkanların yönettiği belediyeler, yerel demokrasiye olan inancı pekiştirecek ve bağlılık hissi güçlü seçmen kitleleri oluşturabilecektir. Yukarıdaki görüşlerin çizdiği çerçevede şekillenen bu çalışmanın temel amacı; “belediyelerin hizmet kalitesinin, belediye başkanlarının oluşturabildikleri seçmen bağlılığı üzerindeki belirleyiciliğinin tespit edilmesidir”. Araştırmanın amacına ulaşabilmek için nicel araştırma yaklaşımı tercih edilmiştir. Çalışmada, değişkenlerin birbirleri üzerindeki belirleyiciliklerine odaklanıldığı için nicel yaklaşım kapsamındaki yöntemlerden korelasyonel (ilişkisel) araştırma tanımına uygun bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini, TRB1 bölgesinde yer alan il merkezi belediyelerinin sınırları içerisinde yaşayan seçmenler oluşturmaktadır. Söz konusu illerdeki toplam seçmen sayısı 31.12.2009 tarihli verilere göre 554.618’dir. Söz konusu evren arasından tesadüfi olarak seçilen 1616 seçmene ulaşılmış ve anket yoluyla veri toplanmıştır. Ankette, araştırmacılar tarafından geliştirilen (belediye hizmet kalitesi, seçmen bağlılığı) ölçekler ile demografik özelliklere yönelik sorular yer almıştır. Sonuç olarak; belediye hizmetlerinin kalitesi ile seçmen bağlılığı arasında anlamlı, güçlü ve pozitif bir ilişki bulunmuştur.

Keywords

Abstract

Public services provide contribution to development, democracy, public peace and wealth more than private sector. Municipal services have a special place within public services. Democracy and peace of society would be powerful in general sense much as in local sense. Then, first of all quality criteria should be acquired in local services then leave this situation to protection. Quality criteria to be acquired are the criteria determined by citizens who are the users of municipal services. In this sense, it is expected that citizens will/should be sensitive towards the quality of municipal services. Municipalities which are administered by mayor presenting qualified service and inspire (standing as a model) voters would consolidate the belief towards local democracy and form mass of voters who has strong sense of commitment. The main aim of this study which was formed within the frame of views mentioned above is “to determine decisiveness of service quality of municipalities on voters commitment that can be formed by mayor”. Quantitative research method was chosen in order to fulfill the aim of study. Since decisiveness of variables over each other was the focus point in the study, the study was carried out according to correlation research method within the scope of quantitative research. The population of study was composed of voters living within city center municipalities in TRB1 region. Total number of voters in the mentioned cities is 554.618 according to data of 31.12.2009. 1616 voters were accessed randomly within mentioned population and data were collected through survey form. There are scales (quality of municipal services, voters loyalty) developed by researchers and questions concerning with demographical characteristics were included in the survey. As a result; there was a significant, strong and positive correlation between quality of municipal services and voters commitment.

Keywords