MAARİF SALNAMELERİNDE MAMURATÜLAZİZ

Author:

Year-Number: 2013-6 Issue 3
Number of pages: 1327-1353
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Salnameler bir yıl içinde olan olayları tespit etmek amacıyla düzenlenir ve yıllık olarak bilinirler. Bunlar devlet tarafından kendi kurumlarının mevcut durumlarını görmek ve varsa yapılan değişiklikleri tespit etmek amacıyla tutuluyorlardı. Bu sayede ilgili kurum hakkında genel bir kanaat elde ediliyordu. Bunun dışında özel kurumların da kendileriyle ilgili çıkardıkları salnamelere tesadüf edilmektedir. Devletin çıkardığı salnameler hem genel hem de kuruma özel olabilirdi. Mesela, devlet salnameleri, ülkenin geneli hakkında bilgiler verirken vilayet salnameleri sadece bir vilayet ile ilgili bilgileri içeriyordu. Bir devlet kurumu olarak Maarif teşkilatının da kendi bünyesinde çıkardığı bir salname bulunuyordu. Maarif salnamesi olarak adlandırılan bu salnameler 1316-1321 (1898/1899-1903/1904) yılları arasında çıkarılmış olup 1320 (1902/1903) tarihli salnameye hali hazırda tesadüf edilememiştir. Maarif teşkilatının bir yayını olması sebebiyle Bu salnamelerde ülke genelindeki her vilayetin, eğitim ve öğretim açısından mevcut durumu tek tek kaydedilmiştir. Dolayısıyla devletin eğitim açısından mevcut potansiyeli, maarif salnamelerindeki bilgilerle tespit edilebilir. Maarif salnamelerinden, okullar ve eğitim kurumları hakkında pek çok bilgi elde edebiliriz. Hatta Maarif salnameleri vasıtasıyla eğitim ve öğretim kurumlarının türü, yöneticiler, öğretmenler, hademeler, öğrenciler ve verilen derslerin yanı sıra kütüphaneler, matbaalar ve gazeteler ile ilgili kayıtlar da bulabiliriz. Bu çalışmada, Maarif Salnamelerine göre Mamuratülaziz Vilayeti’nin eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında bilgiler verilecektir.

Keywords

Abstract

Salname (yearbook) is arranged to detect the events in a year as an annual known. That show the existing state of institutions by the state and were recorded in order to determine if any changes made. In this way, a general opinion was created about the relevant institutions. In addition, having produced a Yearbooks coincidence that private institutions are also relevant to them. Yearbook issued by the State could be both public and private institutions. For example, the government Yearbooks given country's general information and the province Yearbooks contained information about only one province. As a government agency under the Ministry of Education issued its own organization, there is a yearbook. This yearbooks called Maarif Salname (yearbook of Ministry Education ) and it is published in the 1316-1321 (1898/1899-1903/1904). 1320 (1902/1903) dated Yearbooks currently not encountered. This Yearbooks every province across the country, in terms of teaching and learning status were recorded one by one. Therefore, we can be determined the existing potential of the state within the information of yearbooks that published by Ministry of Education. Yearbooks of the Ministry of Education can get a lot of information about schools and educational foundations. Even in the Yearbooks of Education, we can find records about type of education and training institutions, administrators, teachers, servants, students, libraries and given courses with printing presses and newspapers. In this study, according to the Ministry of Education Yearbooks will be given information about the teaching and learning activities Mamuratülaziz province.

Keywords