İKNA TEKNİKLERİ BAĞLAMINDA SEÇMEN TERCİHLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KAPI ARALAMA, KAPI KAPATMA VE KORKU ÇEKİCİLİĞİ TEKNİKLERİ

Author:

Year-Number: 2013-6 Issue 3
Number of pages: 1170-1200
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Seçmenlerin iknası, siyasal seçim kampanyalarının temel amaçlarından biridir. Çünkü pekiştirme, harekete geçirme ve dönüştürme şeklinde ifade edilebilecek siyasal kampanyaların üçlü etkisi üzerinde durulduğunda, harekete geçirme ve dönüştürme etkilerinin temelinde ikna bulunmaktadır. Bu bakımdan her seçim döneminde gerek siyasal partiler ve gerekse adaylar tarafından bilinçli ya da farkında olmadan çeşitli ikna teknikleri kullanılmaktadır. Böylece seçmenlerin harekete geçmesi, parti ya da aday adına çalışması ve bu doğrultuda oy vermesi sağlanabilmektedir. Bu çalışma siyasal seçim kampanyalarında sıklıkla kullanılan ve korku çekiciliği, kapı aralama ve kapa kapatma olarak tanımlanan ikna tekniklerinin seçmen davranışları üzerindeki etkilerinin tespitine dönük olarak yapılmıştır. Gümüşhane İli merkez bölgesinde ikamet eden seçmenler üzerinde basit rastlantısal örneklem yöntemi ile yüz-yüze görüşmeye dayalı bir araştırma yapılmış ve toplamda 747 kişi ile görüşülmüştür. Araştırmada seçmen davranışlarının kapı aralama ve kapı kapatma tekniğine göre korku çekiciliği tekniğinden daha fazla etkilendiği; ancak, korku çekiciliği tekniğinin üç ikna tekniğinde yer alan maddelerin ortalamalarından elde edilen toplam ikna üzerinde daha düşük bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. Yani toplam ikna değeri üzerinde kapı kapatma tekniğinin etkisi daha yüksek düzeyde gerçekleşmiştir. Ayrıca araştırmaya katılan kadınların erkeklere oranla ve genç seçmenlerin daha yaşlı seçmenlere oranla korku çekiciliği tekniğinden daha fazla etkilendikleri sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

The persuasion of the voters is one of the main goals of the political campaigns. The persuasion is embedded in the center of the when considering the “triad effect”: a) the reinforcement, b) activation, and c) conversion-especially impacts on the last two-. In parallel, in every election period, both the political parties and the candidates use various kind of persuasion techniques advertently or not to activate the potential voters, have them to work for the party or/and the candidate or/and vote. This study determines the effects of the frequently used persuasion techniques on voters which are, a) the fear appeal, b) the food- in-the- door, and c) the door-in-the face. The study is based on a face to face interviews and the data is provided from 747 participants who reside in Gumushane city centre. The study revealed that the voters are more affected by the fear appeal technique than the foot-in-the-door and the door-in-the-face techniques, but the fear appeal technique have lower impact than the other techniques on total persuasion calculated using the means of all items. In other words, the door-in-the-face technique have more effect than the other techniques in terms of total persuasion value. In addition to, it was concluded that women compared with men and young compared with elders are more affected by the fear appeal technique.

Keywords