MATEMATİK VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

Author:

Year-Number: 2013-6 Issue 4
Number of pages: 693-713
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada; yenilenen eğitim sisteminde öğretmenlerinin değişen rollerinin matematik öğretim faaliyetlerine olan etkisini tespit etmek için, matematik ve sınıf öğretmeni adaylarının pedagojik alan bilgi düzeylerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda; örneklemde yer alan sınıf ve matematik öğretmeni adaylarının pedagojik alan bilgisi düzeylerini karşılaştırmak için deneysel olamayan araştırma yöntemlerinden karşılaştırmalı araştırma deseni kullanılmıştır. Çalışmanın katılımcılarını 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Türkiye’nin doğusunda yer alan bir üniversitede öğrenim gören 95 matematik öğretmeni ve 87 sınıf öğretmeni adayı oluşturmaktadır. Araştırmada yer alan katılımcılar seçkisiz olmayan örnekleme yöntemlerinden biri olan amaçsal örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Bu araştırmada veri toplama aracı olarak, matematik ve sınıf öğretmeni adaylarının matematik pedagojik alan bilgi düzeylerini ölçmek için sekiz açık-uçlu sorudan oluşan ‘’Matematik Pedagojik Alan Bilgi Testi’’ kullanılmıştır. MPABT’den elde edilen bulgular nicel veri analiz teknikleriyle analiz edilmiştir. Öğretmen adaylarının pedagojik alan bilgilerini karşılaştırmak için parametrik hipotez testlerinden bağımsız örneklemler için t testi kullanılmıştır. Anlamlılık değeri p

Keywords

Abstract

In this study, pedagogical content knowledge levels of preservice mathematics and elementary teachers is aimed to be compared in order to determine the effects of teachers’ changing role on the mathematics teaching activities in the renewed education system. In accordance with the aim of the study, the comparative study design which is one of the non-experimental methods is used to compare the pedagogical content knowledge levels of preservice elemantary and mathematics teachers taking place in the sample. The participants of the study consists of 95 preservice mathematics and 87 preservice elementary teachers studying at the university located in the eastern part of Turkey in 2012-2013 academic year. The participants taking place in the study are selected with the purposeful sampling method which is one of the non-probability sample methods. As a data collection tool, the ‘’Mathematics Pedagogical Content Knowledge Testing’ consisting of 8 open-ended questions is used in order to determine the pedagogical content knowledge levels of preservice mathematics and elementary teachers in this study. The data acquired from the “MPCKT” are analyzed with the quantitative data analysis techniques. In order to compare the pedagogical content knowledge of preservice teachers, the independent-t test is used as one of the parametric hypothesis tests. Significance value is taken as

Keywords