İLERİ YAVRUTÜRK DERGİSİNİN TEKNOLOJİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 3
Language : null
Konu : Çocuk Edebiyatı
Number of pages: 759-771
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araşmanın amacı, 1976-1977 yılları arasında yayımlanan İleri Yavrutürk dergisinin teknoloji açısından önemini ortaya koymak ve çocuk eğitimindeki yerini tespit etmektir. Otuz sekiz sayılık dergide bilim ve teknoloji konulu bölümler yer almaktadır. Araştırmanın evrenini 1976-1977 yıllarında yayımlanan İleri Yavrutürk dergisinin tüm sayılarındaki metinler oluşturmakta; örneklemini ise amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilen, derginin yirmi dokuz sayısında yer alan teknoloji konulu metinler oluşturmaktadır. Araştırma tarama modelinde betimsel bir araştırmadır ve verileri toplamak için doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Tarama modelinde, evren hakkında genel bir yargıya varmak için evrenden seçilecek örneklem üzerinde tarama yapılmaktadır. Doküman incelemesi yönteminin çalışmanın amacına uygun olarak yararlanılacak kaynaklara ulaşma, gerekli incelemeler yapma ve yararlanılacak bilgileri belirlemede yardımcı olduğu bilinmektedir (Çepni, 2007). Araştırma, teknoloji alanındaki gelişmelerin o döneme ait çocuk dergilerinde ele alınışının resim ve metin bakımından çocuğa göreliğini tespit etmek açısından önemlidir. Çalışmanın sonucunda dergide insanların yaşamlarını kolaylaştıracak araç gereçlere yer verildiği, insanların gerek günlük ihtiyaçları için gerekse yaşamlarını daha kolay hale getirmek için sürekli bir arayış içerisinde oldukları, teknolojik gelişmelerin yoğunlaştığı ve geliştirilen modern araçlarla insanlığın doğa şartlarına hükmedebildiği ortaya çıkmıştır. Ayrıca dergilerde yer alan teknoloji konulu resimler çocuklarda düş, düşlem ve düşünme gücünü geliştirme açısından oldukça önemli bulunmuştur. Araştırma sonucunda saptanan sonuçlara yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to reveal the importance of Ileri Yavruturk journal published between the years of 1976-1977 in terms of technology and to determine its place within child education. There have taken place sections including science and technology in the thirty-eight issued journal. The study population included the texts in whole issues of Ileri Yavruturk journal published between 1976 and 1977; and the study sample included the texts about technology in twenty nine issues of the journal that have been chosen with purposeful sampling model. This study has been a descriptive research in research screening model and there has been used document analysis method so as to collect data. In screening model, in order to pass a general judgment upon the population, there has been performed screening upon the sample that will be chosen from the population. There has been known that document analysis method helps to reach suitable sources in accordance with the purpose, make necessary analysis and determine the information that will be benefited (Cepni, 2007). The research has been important in terms of determining suitability of children journals’ dealing with developments in technology with pictures and texts. At the end of the study, there have been revealed that what was included in the journal were the equipment that will facilitate life of people, people’s being in search in order to facilitate both their lives and daily needs, concentration in technologic developments and human’s ruling over the natural conditions through developed modern instruments. Moreover, pictures on technology taking place in journals have been found as highly important in terms of developing dream, imagination and power of thinking of children. There have been offered suggestions related to the results obtained at the end of the research.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics