YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRENEN ÖĞRENCİLERİN İHTİYAÇ ALGILARI: BETİMSEL BİR DURUM ÇALIŞMASI

Author:

Number of pages: 1185-1198
Year-Number: 2013-6 Issue 4

Abstract

Yabancı dil öğretiminde ihtiyaç analizi üzerine birçok çalışma bulunmaktadır. İlgili alanyazında ihtiyaç analizi etkin bir öğretim programı geliştirebilmek için ilk basamak olarak karşımıza çıkmaktadır. Taba-Tylar’ın program geliştirme modelinde de ihtiyaç analizi etkin bir programın ilk basamağını oluşturmaktadır fakat ihtiyaç analizi sadece öğrenci görüşlerinden ve algılarından hareketle belirlenemediği için öğrenci, veli ve öğretmen görüşlerin de bu sürece ışık tutmaktadır. Sadece öğrenci görüşlerinden hareketle belirlenmeye çalışılan öğrenci ihtiyaçları bir ihtiyaç analizi olarak adlandırılmak yerine öğrencilerdeki ihtiyaç algısı olarak değerlendirmek mantıklıdır. Bu çalışmada da sadece öğrenci görüşlerine ışık tutulması amaçlanmaktadır. Buradan hareketle, bu çalışmada Hindistan’da Yabancı Dil olarak Türkçe (YDT) öğrenen öğrencilerin sınıf içerisinde temel dil becerileriyle ilgili algıladıkları ihtiyaçlarının ve bu ihtiyaçlara yönelik sınıf içerisinde dil etkinliklerini gerçekleştirme düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada betimsel araştırma yöntemlerinden tekil tarama tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu Hindistan’da Türkçe öğrenen 100 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veriler Yıldız’ın (2004) geliştirdiği anket aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler istatistiksel yazılım SPSS 17.0 veri analizi programıyla çözümlenmiştir. Sonuç olarak, öğrenciler öncelikle konuşma becerisinin kazanımını en önemli ihtiyaç olarak algılamaktadır. Sınıf içerisinde konuşma etkinliklerinin gerçekleşme düzeyi ise konuşma ihtiyaç algısına göre kavramsal olarak ters orantılı olduğu görülmektedir. Yani, dil öğretiminde öğrencilerin ihtiyaçlarının göz önünde bulundurularak öğretim programları düzenlenmesi, öğretimde başarıyı artıracak en önemli etken olarak gözükmektedir.

Keywords

Abstract

There are many studies concerning needs analysis in related foreign language teaching literature. Needs analysis is seen as a first step for an effective program in related literature. Additionally, needs analysis is a first step for developing an effective program within Taba-Tylar’s model. However, as students’ needs cannot be determined only by students’ views and perceptions, student, parents and teachers views have an importance in developing an effective program. However, it cannot be called as a full needs analysis that only students try to express their needs. For this reason, this process can be entitled with as a need perception or perceived needs. In this study too, it is aimed to determine only students’ views regarding the perceived needs. To that end, the aim of this study is to determine the perceived classroom needs of learners of Turkish as a Foreign Language in India with regards to basic language skills and shed light on to what extent these needs are practiced in classroom. Non-corelational research methodology within descriptive research was adopted in this study. Sampling of this study is 100 Turkish learners in India. The data was gathered with a questionnaire developed by Yıldız (2004) and analyzed by SPSS 17.0. As a result, it was seen that students perceived speaking skills to most needed one as a first order. However, it was also revealed that this perceived need was in contrast with in-class activities related to speaking skill. Accordingly, preparing educational activities by taking into account students’ perceived needs is seen as a primordial notion with regards to success in foreign language.

Keywords