İLKÖĞRETİM FEN ÖĞRETİMİNDE AKTİF ÖĞRENMEYE KARŞI DRAMA

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 5
Language : null
Konu : İlköğretim Fen Bilgisi
Number of pages: 667-678
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim II. kademe fen öğretiminde aktif öğrenme yaklaşımı ve drama tekniği kullanılmasının öğrenci başarılarına etkilerini karşılaştırmaktır. Bu araştırma için “Canlılar için Madde ve Enerji” ünitesi seçilmiştir. Bir ilköğretim okulunda öğrenim görmekte olan öğrencilere konu ile ilgili başarıyı ölçme testi ön test olarak uygulanmıştır. Okul yönetimi, öğretmenler ve test sonuçlarına göre, akademik başarısı yüksek ile akademik başarısı düşük olmak üzere eşit sayıda öğrenciden oluşan iki sınıf örneklem olarak seçilmiştir. Bu sınıflar da kendi içlerinde aktif öğrenme grubu ve drama grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Sonuç olarak çalışmaya 8. sınıfta öğrenim görmekte olan toplam 76 öğrenci katılmıştır. Akademik başarı durumlarına göre oluşturulan her iki sınıfta aktif öğrenme yaklaşımı ve drama tekniği ile ders anlatımından sonra, aynı başarı testi her gruba son test olarak uygulanmıştır. Analiz sonucunda akademik başarısı yüksek sınıftaki aktif öğrenme yaklaşımı uygulanan öğrenciler ile drama tekniği uygulanan öğrenciler arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir (p

Keywords

Abstract

The present study aimed at examining the effects of active learning and drama on science achievement. In order to do that the subject of “Matter and Energy for Living Things” was chosen. An achievement test on the subject was applied as pre-test to the 8th grade students in a public school in a small town. After getting information from the teachers and administrator and also based on the test scores, two classes (high achievers, low achievers) were selected as a sample. Each class was

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics