7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSLERİNDE KULLANDIKLARI ÖĞRENME STRATEJİLERİ

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 5
Language : null
Konu : Sosyal Bilgiler Eğitimi
Number of pages: 417-431
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sosyal bilgiler dersi vatandaşlık eğitim programının bir parçası olarak okutulan ve etkili vatandaş yetiştirme temel amacındaki bu dersin öğrenilmesinde öğrencilerin bireysel çabaları önemli olabilir. Öğrencilerin öğrenme etkinliklerini bireysel olarak gerçekleştirirken kullandıkları birçok etkinlik vardır. Bu etkinliklerden biri de öğrenme stratejileridir. Öğrenme stratejileri, öğrencinin kendi öğrenmelerini gerçekleştirmesi amacıyla yapmış oldukları etkinler olduğu söylenebilir. Bu araştırmada, 7. sınıf öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersinde kullandıkları öğrenme stratejilerinin neler olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma, betimsel araştırma yöntemlerinden tarama modelindedir. Belirlenen amaç doğrultusunda Kayseri ili merkez ilçesinde 2011-2012 eğitim öğretim yılı güz döneminde tesadüfi yolla belirlenen dört ilköğretim okulunun 7. sınıfına devam eden 483 öğrenciye öğrenme stratejileri belirleme ölçeği uygulanmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma, bağımsız gruplar t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; 7. sınıf öğrencileri sosyal bilgiler dersinde en çok duyuşsal stratejileri kullanırken, bu stratejiyi sırası ile geri getirmeyi artırıcı, dikkat, kısa süreli bellekte depolama, kodlama ve en az da izleme stratejileri izlemektedir. 7. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersinde kullandıkları öğrenme stratejilerden dikkat ve duyuşsal stratejilerin kız öğrenciler lehine cinsiyete göre anlamlı bir şekilde değiştiği, diğer stratejilerde ise cinsiyet değişkenin etkili olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte kullanılan öğrenme stratejileri öğrencilerin anne ve babalarının eğitim durumlarına göre değişmediği tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Personal efforts of students can be very important in learning social sciences which is taught as a part of citizenship education program and aims raising efficient citizen. There are many activities used by students while performing learning activities in

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics