RÜYA TEMALARI ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 5
Language : null
Konu : Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Number of pages: 293-308
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Rüya Temaları Ölçeği (RTÖ) geliştirilerek geçerlik ve güvenirlik çalışmasının yapılması ve bireylerin rüya temalarının psikiyatrik tanı almış bireyler ve sağlıklı bireyler açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmanın çalışma grubunu Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Polikliniği’ne başvuran ve DSM – IV tanı ölçütlerine göre depresyon, anksiyete bozukluğu ve somatoform bozukluk tanısı almış hastalardan rastgele seçilen 135 denek ile hastalarla yaş ve cinsiyet yönünden benzeşen 135 sağlıklı denek olmak üzere toplam 270 birey oluşturmaktadır. Sağlıklı denekler için çalışmaya alma ölçütleri, erişkin yaşta olmaları, yaşamları boyunca herhangi bir psikiyatrik, nörolojik ya da bedensel hastalıkları ve sürekli kullandıkları bir tedavinin bulunmamasıdır. Yaş ortalamasının 34 olduğu çalışmada katılımcıların % 69’u kadındır. RTÖ’nün 29 maddelik güvenirlik analizleri sonucunda Cronbach Alfa iç tutarlık katsayısı .94 olarak bulunmakla birlikte madde toplam korelasyonlarının .34 ve .72 arasında olduğu görülmüştür. Ölçeğin yapı geçerliği AFA (Açıklayıcı Faktör Analizi) ile gerçekleştirilmiş ve toplam varyansın %58’ini temsil eden 5 faktörlü yapıya ulaşılmıştır. RTÖ’nün alt boyutları arasında yapılan Pearson korelasyon testinde .40 ile .68 arasında değişen anlamlı düzeyde korelasyon değerleri elde edilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliğine diğer bir kanıt olarak, sağlıklı bireyler ile psikiyatrik tanı almış bireylerin rüya temalarına ait puanları karşılaştırılmış ve puanlar arasında anlamlı fark olduğu bulgusuna ulaşılmıştır (p

Keywords

Abstract

The aim of the study was to develop and examine the validity and reliability of the Dream Themes Scale (DTS) also to make a comparison between healthy and the diagnosed psychiatric outpatients. The work group of this investigation is consisted of the total 270 in

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics