KURUMSALLAŞMA PROBLEMİ YAŞAYAN AİLE İŞLETMELERİNDE ALINAN PAZARLAMA BİLEŞENLERİ KARARLARININ ETKİNLİĞİ

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 7
Language : null
Konu : İşletme
Number of pages: 1265-1280
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada aile şirketlerinin tanımı yapılarak, karşılaştıkları problemler üzerinde durulmuştur. Yönetim, yönetimle ilgili alt kavramlar ile satış ve pazarlama bu problemler içerisinde yer almaktadır. Aile işletmelerindeki yönetim biçiminin diğer şirketlerden olan farkı ortaya koyulmaktadır. Aile işletmelerinin yapısı, aile üyelerinin işletmedeki rol ve beklentileri, yaşanan çatışmalar, yönetim sahipliği gibi konular yine bu çalışmada üzerinde durulan konular arasındadır. Hangi ölçekteki işletmelerin aile işletmesi sayılabileceği ve Türkiye’deki aile işletmesi oranının dünyadaki diğer ülkelere oranları sayısal olarak çalışmada yer almaktadır. Kurumsallaşma sorunu içinde ele alınan konu, satış-pazarlama, müşteri ilişkileri yönetimi, fiyatlandırma ve reklam, dağıtım kanalları ile personel ve iletişim konularındaki eksikleri de ortaya koymaktadır. Sonuç bölümünde bu eksiklerin nasıl giderileceğine dair öneriler sunulmaktadır. Türkiye’deki KOBİ kapsamına giren işletmelerin birçoğunun aile işletmesi statüsünde olması, onların yönetim ve pazarlamadaki eksikliklerine bakılmasını zorunlu hale getirmiştir. Hem uygulamacıların hemde akademisyenlerin bu konuda yapılmış çalışmaları, derin bir araştırma ile derlenerek biraraya getirilmiştir. Ekonomiye ve istihdama olan katkılarının azımsanmayacak ölçüde olduğu düşünülen aile işletmelerinin yaşadığı işletme içi ve işletme dışı sorunlar teorik çerçevede bu çalışmada ele alınmıştır. Amprik olarak tasarlanan bu çalışmanın, ileride yapılacak uygulamalı araştırmalara bir temel oluşturması beklenmektedir. Teorik alt yapısı hazırlanan bu çalışmanın, kurumsallaşma problemi yaşayan aile işletmelerine ve onların kuran ve yöneten birinci, ikinci ve üçüncü nesil sahip ve yöneticilere, pazarda daha uzun süre ayakta kalabilmelerini sağlayacak öneriler sunması ve yararlı olması beklenmektedir. Bu çalışma daha önce 7. Uluslar arası Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler: Yönetim-Pazarlama ve Ekonomik Sorunlar Kongresine bildiri olarak sunulmuştur.

Keywords

Abstract

In this study, by making the definition of family businesses and focused on the problems they face. Management, sub-concepts related with administration and sales and marketing are included in these problems. The difference form of management in the family businesses between other companies is highlighted. This study also focused on issues such as family businesses’ structure, roles and expectations of family members in the enterprise, the conflicts and management ownership. Rate of small and medium-scale enterprises in the over-all enterprises for Turkey and other countries is exist as numerical in this study. In the subject dealt with the institutionalization problems reveals the shortcomings such as sales and marketing, customer relationship management, pricing, advertising, distribution channels, staff and communication issues. Recommendations on how to fix these deficiencies are presented in the conclusion. Designed empirically, this study is expected to create a foundation for future applied research. Besides it is expected to be useful in family businesses suffering from the problems of institutionalization. This study was previously presented at 7th Annual International Conference on Small and Medium Sized Enterprises: Management-Marketing and Economic Aspects

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics