TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDE TEFTİŞİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE BU GELİŞİM İÇERİSİNDEKİ SORUNLAR

Author:

Year-Number: 2013-6 Issue 5
Number of pages: 1105-1126
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, eğitim denetimi alanında teftiş alt sistemiyle ilgili literatürde derli toplu bir tarihçenin olmayışından kaynaklanan eksikliği gidermek ve; teftişin tarihsel gelişimi içerisindeki ilerleme ve değişimleri tarihi bir sınıflama esasına dayalı olarak ortaya koyarak bu süreçte karşılaşılan aksaklıklar, tekrar edilen uygulamalar ve kısır döngüye dönen sistemdeki problemleri dikkate sunmaktır. Bu çalışmada Türk eğitim sisteminde teftişin tarihsel gelişim süreci genel olarak Osmanlı Dönemi ve Cumhuriyet Dönemi olarak iki dönemde, tarihsel sınıflama esasına dayalı olarak tasnif edilmiştir. Meta-analiz yönteminin kullanıldığı çalışmada, eğitim denetiminin tarihçesi mevcut ulaşılabilen kaynaklardan derlenmiş ve bir çeşit kronolojik düzen içerisinde denetim hizmetlerinin bilinen ilk başlangıcından günümüze dek derli toplu bir formda aktarılmıştır. İlköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretimdeki teftiş uygulamalarıyla ilgili karşılaştırmalı bilgiler aktarılmıştır. Yıl yıl teftişle ilgili, yapılan değişikler ve çıkarılan yasa ve yönetmelikler; ortaya çıkan aksaklıklar dolayısıyla vazgeçilen uygulamalar ve yapılan bilimsel çalışmalar belirtilmiştir. Böylece teftişin tarihi gelişimi içerisinde nasıl bir değişim olduğu görülmekle birlikte, birçok defa önceki yasa ve yönetmeliklerin tekrar edildiği veya yapılmak istenilenlerin genellikle arzu edilen düzeyde gerçekleştirilmediği ve uygulama sahasına yansımadığı dikkati çekmektedir. Bu çalışmayla teftişin aslında kısır bir döngü sürecinde olduğu ve teorik arka plandan ziyade pratikteki aksaklıkların problem oluşturduğu görülmektedir. Bununla birlikte makalenin sonuç ve öneriler kısmında tespit edilen sorunlara yönelik çözüm önerileri getirilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to eliminate deficiency of orderly history in literateur related to supervision subsystem in the field of inspection of education and point out faults encountered during this process, repeated applications and problems in the vicious cycle system by presenting development and progression of supervision in terms of historical developments based on classification principle. In this study, historical development process of supervision in Turkish Education System is classified into two period as Ottoman and Republic period based on historical classification principle. Meta-analysis technique is used in this study. The history of İnspection of education is compiled from available resources and it is expressed orderly and chronologically from beginning to end. Application of supervision in elementary, secondary and higher education is presended in a comperative way. Yearly made changes, modifications in laws and regulations related to supervision, faults and as a result abandoned applications and scientific studies are presented. In this way, the fact that former laws and regulations were repeated many times or desired things could not be achieved as intended and these could not be practiced in the field are emphasized as well as what kind of changes happen in the history of inspection are understood. With this study, it can be concluded that supervision in Turkish Educational System is in vicious circle and apart from theorical background, faults seen at the stage of practice create a real problem. However, some suggestions are given to solve these detected problems at the result and suggestion parts of the article.

Keywords